Project

Ecologische aandachtsgebieden

In het voorstel van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB wordt de inkomenssteun in de 1ste pijler gekoppeld aan een prestatie op het vlak van vergroening (zie document COM (2011) 625 definitief, overwegingen 26 – 29 en artikel 29 – 33). Gesproken wordt van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken die toegepast worden in ecologische aandachtsgebieden die 7% van de oppervlakte van een landbouwbedrijf omvatten.

Het doel van dit project is het in kaart brengen van die gewassen en hun effecten voor bodem, water en biodiversiteit in vergelijking met gangbare teelten.