Project

Ecologische potentie grote wateren

De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is gericht op (1) de realisering van de resterende ecologische opgave die niet gedekt wordt door Natura2000-beheersplannen en/of KRW-maatregelen en (2) de ambitie om meer natuurlijke dynamiek te realiseren in de Rijkswateren.

In het kader van LIFE IP Deltanatuur Actie A5 wordt voor de PAGW toegewerkt naar een Natuurwinstplan Grote Wateren (kortweg Natuurwinstplan). Het Natuurwinstplan beschrijft voor elk groot water de ecologische potentie (zichtjaar 2050) in termen van habitattypen en soorten en bestaat uit een wetenschappelijke omschrijving en een aansprekende verbeelding. Uitgangspunt hiervoor zijn de oplossingsrichtingen en projecten van de PAGW, en ook de maatregelen voor natuur en ecologische waterkwaliteit die in een ander kader zijn, of worden, uitgevoerd. Het Natuurwinstplan houdt daarbij ook rekening met autonome ontwikkelingen zoals: de klimaatverandering en natuurlijke trends in het voorkomen van habitattypen en soorten. Dit project draagt bij aan dit deel van het Natuurwinstplan.

Publicaties