Project

Economics of scale dependent climate adaptation; modelling perspectives

In het MACSUR project, een kennisnetwerk in het FACCE-JPI programma, wordt in een internationaal consortium de relatie tussen Europese landbouw en klimaatveranderingen onderzocht met behulp van modellen. Hierbij wordt op verschillende ruimtelijke schaalniveaus relaties tussen akkerbouw, veeteelt en internationale handel gemodelleerd en worden adaptatie en mitigatiemaatregelen uitgewerkt.

In MACSUR is een centrale rol weggelegd voor MAGNET, het algemeen evenwichtsmodel dat door het LEI is ontwikkeld. In MAGNET kunnen op dit moment geen broeikasgasemissies worden berekend. In dit KB-project worden landbouw gerelateerde broeikasgasemissies geïmplementeerd in MAGNET, zodat beleidsopties ten aanzien van de reductie (mitigatie) van broeikasgassen kunnen worden doorgerekend. Deze doorrekening wordt op mondiale schaal uitgevoerd, waarbij de relevante emissiebronnen op landsniveau worden uitgewerkt.

Het belang van broeikasgasemissies uit de landbouw worden relatief groter naarmate andere economische sectoren hun broeikasgassen reduceren. Dit betekent dat ook op Europees niveau er meer aandacht komt voor emissie reducerende maatregelen in de landbouw. Omdat zowel deze emissies als handel op mondiaal niveau plaatsvinden is de inzet van een mondiaal simulatiemodel, MAGNET, noodzakelijk. Met de implementatie van emissies uit de landbouw in MAGNET wordt het mogelijk beleidsscenario’s te verkennen waarbij emissie reducerende maatregelen kunnen worden doorgerekend.

De doelstelling van het project is de drie belangrijke broeikasgasbronnen vanuit de landbouw te implementeren in MAGNET voor het doorrekenen van (beleids)scenario’s die in het MACSUR project gedefinieerd zijn.

Deliverables

De output is een geactualiseerde versie van MAGNET waarbij landbouw gerelateerde broeikasgasemissies expliciet zijn toegevoegd. Daarbij zal gedurende het project samenwerking gezocht worden met consortiumleden in het MACSUR project. Samenwerking zal zowel met partners binnen de ‘crop knowledge-hub’ als de ‘livestock knowledge-hub’ gezocht worden. Doel van de samenwerking is de koppeling van modelresultaten in het MACSUR consortium.

De resultaten uit dit project worden vastgelegd in een document en we zullen de mogelijkheid verkennen om dit document te publiceren bij een special issue bij één van de komende internationale MACSUR symposia in 2014. Daarnaast zullen de resultaten op één van de komende MACSUR symposia gepresenteerd worden.

Het project draagt in meerdere en minder mate bij aan de volgende deliverables:

  • een afwegingskader voor emissiebeperkingsbeleid en toepassing hiervan op regionale en nationale schaal.

  • Wat zijn de meest kansrijke ruimtelijke adaptatiestrategieën en maatregelen die kunnen worden genomen om het ruimtegebruik aan te passen aan klimaatverandering? (F9, F10, WS)
  • Wat zijn de gevolgen van de verschillende klimaatscenario’s voor de ontwikkeling van de groenblauwe ruimte? (F10)

Publicaties