Project

Economische effecten COVID-19

De coronacrisis heeft forse gevolgen voor de Nederlandse economie. Ook de agrarische sector ontkomt niet aan de gevolgen van deze crisis. Het ministerie van LNV heeft een aantal concrete onderzoeksvragen geformuleerd om inzicht te krijgen in de omvang van de schade (per sector en per groep bedrijven) voor de korte termijn.

Markverstoring

Door de maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, is er sprake van ernstige marktverstoring in een aantal sectoren. Dit leidt tot dalingen van opbrengsten en inkomens van bedrijven en vermoedelijk ook tot faillissementen.

Vanuit de verschillende sectoren vragen bedrijven om ondersteuning. Echter het ontbreekt aan een goed inzicht in de omvang van de schade. Dit inzicht is een noodzakelijke voorwaarde om tot weloverwogen besluiten te komen.

Sierteelt

De vragen van LNV hebben in dit project betrekking op de korte termijn en gaan over het schadebeeld in algemene zin en specifiek de sierteelt; gemiddelde inkomens en prijzen in de sierteelt van de afgelopen 5 jaar; de gevolgen voor de teelt en verwerking van aardappelen; de effecten op de omzet in de multifunctionele landbouw.

 

Publicaties