Project

Economische kengetallen en benchmark

Met dit project wordt inzicht gegeven in rendementsgegevens van agrarische bedrijven. Dit heeft als doel om een beter beeld te krijgen van de bijdrage van activiteiten van boerderijwinkels, plattelandstoerisme, educatie en natuurbeheer aan inkomens en daarmee aan het perspectief van deze bedrijven.

Doelstelling

In eerder onderzoek ‘Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw’  is een informatieset ‘kengetallen’ opgesteld voor agrarische kinderopvang en landbouw en zorg.

In dit onderzoek  wordt voor verschillende multifunctionele landbouwactiviteiten een opzet gepresenteerd die inzage geeft in de rendementsgegevens. Het betreft de deelsectoren: boerderijwinkels, plattelandstoerisme, educatie en natuurbeheer.

Door beschikbaarheid en inzage in kengetallen wordt een beter beeld verkregen van de bijdrage van deze activiteiten aan de inkomens en daarmee het perspectief van agrarische bedrijven.

Werkwijze

De aanpak van dit onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten.

 • Afstemming met lopende trajecten:
  • Aansluiten op leerervaringen ‘Kengetallen project multifunctionele landbouw’ rond met name kostentoedelingen en economische rendementsbepaling
  • Aansluiten op uitgevoerd onderzoek in 2012 ‘Inzicht in rendement van de multifunctionele landbouw’.

 • Bepalen van indicatoren:
  • Samen met de stakeholders uit de deelsectoren boerderijwinkels (netwerkgroep Landwinkels), plattelandstoerisme, educatie en natuurbeheer analyseren en bepalen welke kengetallen geschikt zijn.
  • Opzetten methodiek verzamelwijze van kengetallen en benchmark met vergelijkbare sectoren
  • Samen met de verschillende branches zorgen voor draagvlak en actieve ondersteuning om het gebruik van de beschikbare kengetallen te stimuleren
  • Rapportage en afronding

Resultaten

Het resultaat van dit onderzoek is een openbaar rapport en of flyer waarin inzage wordt gegeven in:

 • Set van indicatoren voor de verschillende deelsectoren die geschikt zijn om rendement van de sector te berekenen;
 • De wijze waarop de kengetallen het beste verzameld kunnen worden 
 • Inzage in de mogelijkheden om kengetallen te benchmarken met vergelijkbare MKB sectoren.

Daarnaast is er vanuit de verschillende branches actief gecommuniceerd en gestimuleerd om de beschikbare kengetallen ook te gaan gebruiken.

Publicaties