Project

Economische kengetallen en benchmark

Gebruik van economische kengetallen in de multifunctionele landbouw stimuleren. Samen met accountantskantoren een Excel format ontwikkelen waarin de relevante opbrengsten, kosten en kengetallen staan vemeld die verzameld moeten worden om vanaf 2015 op landelijk niveau inzage te kunnen geven in rendementscijfers van multifunctionele landbouwactiviteiten.

Rekening houdend met de wensen van de klant en reeds uitgevoerde activiteiten in voorgaande jaren is er in 2015 behoefte aan meer inzicht in de rendementscijfers voor de zorglandbouw inclusief benchmark. Om dit doel te realiseren wordt:

  • Samen met VLB-accountantskantoren (Abab, Flynth, Alfa accountants, AccoN-AVM, Countus) een uniform format vastgesteld en ontwikkeld om rendementscijfers van multifunctionele landbouw in beeld te brengen.

  • Een 5-tal ondernemersgroepen (elk 8-12 deelnemers) in de zorglandbouw opgericht en begeleidt om met cijfers aan de slag gaan en benchmarken (onderling en regulier). Deze groepen gebruiken om het vastgestelde format in de praktijk te testen en ondernemers inzage te geven in prestaties van het eigen bedrijf en van anderen.

  • Tijdens een afsluitend symposium aan de hand van de benchmarktool de rendementscijfers gepresenteerd van zorglandbouw over 2014.

Publicaties