Project

Economische waarde en gevolgen vertraging PAS systeem

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden rond Natura 2000-gebieden die zwaar met stikstof zijn belast nauwelijks nog nieuwe vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot de uitstoot van stikstof. Zo'n vergunning is namelijk direct vatbaar voor vernietiging zolang de stikstofdepositie zich nog boven het niveau bevindt dat voor de natuurdoelen als gewenst wordt beschouwd. Om een eind te maken aan de stagnatie van de vergunningverlening is in 2009 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) opgezet.

Doelstelling

Men vraagt zich af wat de economische baten en de economische kosten van de PAS zijn ten opzichte van een situatie zonder de PAS. Daarnaast krijgt het ministerie van Economische Zaken signalen van belanghebbenden, dat een uitstel van de PAS en de bijbehorende aanwijzingsbesluiten economische consquenties met zich mee kan brengen. Het doel van dit onderzoek is daarom om 1) de extra economische kosten en baten als gevolg van de PAS transparant in beeld te brengen en 2) een inventarisatie te maken van mogelijke conomische gevolgen van vertraging van de PAS en de bijbehorende aanwijzingsbesluiten.

Werkwijze

Om de extra economische kosten en baten als gevolg van de PAS transparant in beeld te brengen moet een kosten-baten analyse worden uitgevoerd, waarvoor eerst een onderzoeksmethodiek moet worden ontwikkeld. Voor een goede analyse is idealiter de volgende informatie nodig:

  • aantal bedrijven dat nu niet kan uitbreiden als gevolg van de PAS
  • aantal bedrijven dat wel zal uitbreiden als PAS van kracht is
  • de veranderingen per bedrijf
  • het uitdrukken van deze verandergen in euro's baten
  • de aggregatie naar nationaal niveau.

Voor de inventarisatie van mogelijke economische gevolgen van de vertraging van de PAS zijn interviews afgenomen onder belangenbehartigers uit verschillende sectoren. Eventueel gesignaleerde problemen uit deze interviews zijn besproken en getoetst met de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor vergunningverleningen.

Resultaten

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), onderdeel van Natura 2000, is economisch voordelig voor ons land. Van 2013 tot 2020 zijn de economische baten zo'n 100-200 miljoen euro/jaar hoger dan de kosten. De baten van de PAS voor de sectoren landbouw, industrie en verkeer en vervoer bedragen in die periode naar schatting 200 tot 300 miljoen euro/jaar, terwijl de economische kosten op een kleine 100 miljoen euro/jaar worden geschat.

Publicaties