Project

Ecosysteemdiensten vanuit het perspectief van ondernemer

Eerder onderzoek toonde aan dat bedrijven weinig doen met biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Doel van dit project is de ontwikkeling van een instrument waarmee bedrijven het gebruik van ecosysteemdiensten en hun invloed daarop inzichtelijk kunnen maken. Een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven staat in dit project voorop.

Doelstelling

De doelstelling van het proejct was als volgt: bijdragen aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk verantwoord instrument waarmee bedrijven hun impact op, en gebruik van, ecosysteemdiensten inzichtelijk kunnen maken. De toegevoegde waarde van dit project ligt in de toepassing en evaluatie vanuit perspectief van bedrijfsleven. Dit is geborgd door in het project nauw samen te werken met DSM en vertegenwoordigers van het industrieterrein Chemelot .

Plan van Aanpak

Onderzoekers toetsen bestaande concepten en stellen richtlijnen op voor verbetering. Dit alles vanuit het perspectief van ondernemer. Dit doen wij aan de hand van een concrete casus, waarbij bedrijfsinformatie over de milieu-impact van het bedrijf beschikbaar is. Daarnaast willen wij een vertaalslag maken naar concrete aanbevelingen. De analyse van impact op ecosysteemdiensten is de eerste stap, gevolgd door het formuleren van aanbevelingen, verbeteringen en concrete handelingsperspectieven.

Resultaten

De in het project geleerde lessen worden vastgelegd in de rapportage. De volgende punten dienen zich aan:

  • bij het gebruik van bovengenoemde instrumenten wordt vaak gesteld dat het vrijwillig, boven-wettelijk is. In de praktijk zijn ze niet los te zien van (huidige en toekomstige)  wet- en regelgeving worden. In dit onderzoek geldt dit met name voor de regelgeving rondom PAS.
  • het belang van draagvlak bij de betrokken bedrijven en bestuurslagen kan niet onderschat worden. Dit vraagt om herhaaldelijke uitleg van het concept ecosysteemdiensten.
  • in instrumenten wordt de impact van andere actoren op ecosystemen onvoldoende in beschouwing genomen
  • Het volledig  in kaart brengen van relatie met ESD is  complex en met  onzekerheden  omringd. 

Publicaties