Project

Eenduidige berekening ammoniak en meststromen

Dit project moet leiden tot een harmonisatie van metingen en berekeningen van ammoniakemissies en nutriëntenstromen op de mestmarkt. Op dit moment worden voor het berekenen van stikstof- en fosfaatstromen in de landbouw en emissies naar het milieu verschillende modellen en metingen gebruikt.

Doelstelling

Voor het berekenen van stikstof- en fosfaatstromen in de landbouw en emissies naar het milieu worden verschillende modellen en metingen gebruikt. Het ministerie van EL&I vraagt zowel om een inventarisatie van de basisbehoefte van gegevens over ammoniak en meststromen/markt als om een advies over een (nieuw) instrument dat deze gegevens kan leveren. De vervolgstap is de oplevering van een Plan van Aanpak. De gebruikers van producten die voortkomen uit metingen en monitoring dienen erbij betrokken te worden. De hoofddoelstelling van het project is om te komen tot een harmonisatie van metingen en berekeningen van ammoniakemissies en nutriƫntenstromen op de mestmarkt.

Plan van Aanpak

We maken onderscheid in de volgende activiteiten:
  • een inventarisatie van de huidige systematieken;
  • een Plan van Aanpak voor een harmonisatie van metingen en berekeningen samen met Directie DAK;
  • uitvoering van het Plan van Aanpak door de betrokken instanties.