Project

Effect lichtpieken bij groenteteelt onder glas

Het precieze effect van lichtpieken bij groenteteelt onder glas is nog onduidelijk. Resulteert het in hogere opbrengst, of ontstaat juist plantstress? Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht het, waarbij een optimale lichthoeveelheid lager ligt dan tijdens lichtpieken.

Doelstelling

Het doel van dit project is een eerste verkenning van hoeveel lichtpieken per jaar optreden en wat de consequenties daarvan voor het kasklimaat zijn. Inschatten hoeveel potentiële productie gemoeid is met het wegschermen van lichtpieken wanneer de lichtpieken niet tot plantstress leiden. Een globale kwalitatieve inschatting van mogelijke plantstress door lichtpieken.

Werkwijze

Hoeveel lichtpieken en consequenties voor kasklimaat: verschillende scenario’s doorrekenen voor een standaardtomatenteelt in een standaardjaar, voor weghalen van lichtpieken; rekenen met de volgende scenario’s: zonnestraling aftoppen zodra globale straling boven de 500, 550, 600, 650 en 700 uitkomt. Per scenario wordt vastgesteld om hoeveel uren het gaat (met verdeling over het jaar), om welke stralingssom en wat de consequenties zijn voor het kasklimaat (CO2, temperatuur en vochtdeficiet) tijdens de momenten dat het licht wordt afgetopt

Potentiële productie gemoeid met aftoppen van lichtpieken: Met het Intkam-groeimodel berekenen in welke mate de groei (en fotosynthese en ademhaling) veranderen door het weghalen van het licht. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden voor effecten van totale klimaat op de plant en van dat van licht apart (bij aanname dat overige klimaatfactoren niet zouden veranderen).

Deze berekeningen worden uitgevoerd met een model dat geen rekening houdt met stress door lichtpieken; wel houdt het model rekening met de standaardresponsen van fotosynthese op licht, temperatuur en CO2.

Kwalitatieve inschatting van plantstress: brainstormbijeenkomst met enkele onderzoekers over welke stress zou kunnen optreden tijdens lichtpieken en wat de consequenties zijn voor groei en productie. Bespreken mogelijke verschillen tussen komkommer, tomaat en paprika.

Resultaten

Modelberekeningen geven aan dat gebruik van buitenschermen een gunstiger kasklimaat geeft dan binnenschermen. Productieverlies bij wegschermen van lichtpieken lijkt relatief beperkt te zijn. Er kunnen mogelijk ook een aantal positieve effecten op het gewas optreden, zoals het voorkomen van foto-inhibitie en waterstress in de plant.
De resultaten zijn in een beknopt rapport samengevat. De resultaten zijn verder gepresenteerd en bediscussieerd tijdens de workshop  Diffuus licht een helder verhaal.

Publicaties