Project

Effect maatregelen verkiezingsprogramma's 2012 en de internationale natuurdoelen en beleving

De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen voor de verkiezingen moeten worden doorgerekend. Het planbureau voor de Leefomgeving gebruikt daarvoor de kennis van Wageningen UR.

Doelstelling

De rapportage is bestemd voor de politieke partijen die meedoen aan Keuzes in Kaart. Natuur vervult vele diensten. De doorrekening van de verkiezingsprogramma’s richt zich op biodiversiteit en beleving (PBL, 2012a). Doorrekening van het duurzaam gebruik van natuur, blijft achterwege vanwege de beperkt beschikbare tijd voor de doorrekening.

Biodiversiteit en beleving wordt ingevuld met een selectie van indicatoren. Daarnaast beperkt de doorrekening zich tot de effecten op landnatuur en de regionale wateren. De gevolgen van voorstellen van partijen voor de overheidsfinanciën worden uiteraard bij de budgettaire effecten meegenomen. Daar waar partijen maatregelen voor de landbouw voorstellen ter wille van de natuurkwaliteit met substantiële gevolgen voor de landbouwsector, worden die kwalitatief geduid.

Resultaten

De MetaNP versie 2.0 en BelevingsGIS-modellen werden gebruikt om de voorgestelde maatregelen van de politieke partijen te categoriseren in een selectie van indicatoren voor beide beleidsdoelen. Resultaten werden gepubliceerd en gepresenteerd in 'Centraal Planbureu en Planbureau van de Leefomgeving 2012. Keuzis in kaart 2013-2017. Effecten op economie en milieu'. De resultaten vormen een van de onderdelen die werden gerapporteerd door CPB en PBL in de publicatie.

Producten

  1. Modelanalyses met MetaNP (versie2.0) en analyses met belevingsGIS
  2. Resultaten zijn onderdeel in het eindrapport en eindpresentatie van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving:
  3. Resultaten zijn ook mede gebruikt voor het bepalen van de effecten van het regeerakkoord Rutte II: Analyse regeerakkoord.