Project

Effectbepaling van genetisch gemodificeerde gewassen

Wereldwijd werden in 2010 genetisch gemodificeerde gewassen geteeld op naar schatting meer dan 140 miljoen hectare. Deze teelten vinden plaats zowel in ontwikkelde landen als in verschillende grote ontwikkelingslanden.

Binnen de EU vindt nog nauwelijks teelt van genetisch gemodificeerde gewassen plaats, hoewel grootschalige invoer van genetische gemodificeerde producten plaatsvindt zoals soja, maïs en katoen. Naar verwachting neemt de komende jaren binnen de EU de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen toe.

Dit vraagt om ontwikkeling van basiskennis die in staat stelt om de interactie tussen genconstruct, gewas, teeltwijze en gebied beter te duiden in termen van duurzaamheidsaspecten gerelateerd aan people, planet, profit.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een gedegen wetenschappelijke kennisbasis voor methodieken om verschillende duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) van de teelt van een genetisch gemodificeerd gewas in ketenverband te vergelijken met een niet-gemodificeerde tegenhanger van dat gewas.

Resultaten

In 2012 is de kennis over methodieken om de duurzaamheid van genetisch gemodificeerde gewassen te toetsen verdiept door een kader met duurzaamheidsaspecten op basis van People, Planet, Profit nader uit te werken voor toepassing van transgene herbicide tolerante gewassen aan de hand van een workshop met stakeholder. De kennis ten aanzien van deze duurzaamheidsaspecten is verbreed door vanuit dit KB-project nieuwe projecten op te starten (EU en COGEM) met nieuwe netwerken van onderzoekinstanties. Tevens zijn contacten gelegd met relevante NGO’s en koepelorganisaties voor het bedrijfsleven.

Het resultaat is wetenschappelijke kennisbasis voor methodieken om verschillende duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) van de teelt van een genetisch gemodificeerd gewasin ketenverband  te vergelijken met een niet-gemodificeerde tegenhanger van dat gewas.