Project

Effecten energietransitie op natuur inventariseren

De energietransitie is een belangrijke uitdaging voor plattelandsontwikkeling. Meer energie uit wind, biomassa, zon of fossiele bronnen kan een grote ruimtelijke impact hebben voor de biodiversiteits- en belevingswaarde van natuur en landschap. Doel van dit project is deze effecten in kaart te brengen.

Doelstelling

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK), onder andere over het energielandschap.

De energietransitie is een belangrijke uitdaging voor plattelandsontwikkeling. Meer energie uit wind, biomassa, zon of fossiele bronnen (schaliegas, in situ steenkoolvergassing) kan een grote ruimtelijke impact hebben voor de biodiversiteits- en belevingswaarde van natuur en landschap.

De effecten hangen naar verwachting af van de gekozen (mix van) technieken, de plaatsing en de wijze waarop omwonenden en belanghebbenden worden betrokken.

Doel van dit project is de effecten van de verschillende energiewinningstechnieken op biodiversiteit en beleving samen te vatten. Basis is het PBL-advies over Ruimtelijke Ordening en Energie, waarin de impact op natuur en landschap globaal is beschreven. Deze studie levert bouwstenen voor een integrale PBL-scenariostudie van de energievoorziening in Nederland, die waarschijnlijk in de tweede helft van 2013 gestart wordt.

Resultaten

Resultaat is een werkdocument natuur- en landschapseffecten van energiewinningstechnieken of een hoofdstuk in PBL-scenariostudie.