Project

Effecten garnalenvisserij

<p>Langs de Nederlandse kust vindt garnalenvisserij plaats. Algemeen aangenomen wordt dat de visserij schadelijk is voor het bodemecosysteem, maar dit is nooit getoetst. In 2011 zijn visserijmaatregelen overeengekomen in het VIBEG akkoord. Dit betekent dat de Natura 2000-gebieden langs de kust in verschillende zones zijn ingedeeld, waarin verschillende visserij regimes gelden. Er wordt aangenomen dat het uitsluiten van visserij of het toestaan van innovatieve vistechnieken tot een verbeterde toestand van de natuur zullen leiden. In dit onderzoek wordt via verschillende benaderingen getoetst of de maatregelen effect hebben.</p>

In het BO-project wordt een deel van dit onderzoek uitgevoerd. Het gehele project is omvangrijker dan het BO-deel. Het onderzoek bestaat uit allereerst uit monitoring van benthos in gesloten gebieden. Verder wordt het effect van garnalenvisserij op het bodemecosysteem bepaald door het uitvoeren van een BACI (Before, After, Control and Impact) studie waarbij experimenteel het effect van bevissing wordt bestudeerd. Het derde onderdeel bestaat uit onderzoek naar de omvang en samenstelling van de bijvangst in de garnalenvisserij, waarbij vissers zelf hun vangst bemonsteren. Na analyse van visserijgegevens bleek dat vissers toch in gesloten gebieden hadden gevist. Daardoor kwam de oorspronkelijk opzet van het onderzoek niet tot zijn recht. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten veldwerk door te schuiven naar 2014.

Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
  • Hoe is de ontwikkeling van langlevende en kwetsbare benthossoorten in de gebieden die binnen de N2000 gebieden zijn gesloten voor garnalenvisserij?
  • Wat zijn de effecten van de garnalenvisserij met de klossenpees op het bodemecosysteem?
  • Wat is de omvang en samenstelling van de bijvangst in de Natura 2000-gebieden in de garnalenvisserij?

Bij alle onderzoeksvragen dient het onderzoek ruimtelijk dekkend te zijn voor de Natura 2000-gebieden (Waddenzee, Noordzeekustzone en zo mogelijk Vlakte van de Raan en Voordelta) en representatief te zijn voor de Nederlandse garnalenvloot, dan wel zodanig opgezet te worden dat het minimaal mogelijk is de resultaten op te schalen naar voornoemde Natura 2000-gebieden.

Publicaties