Project

Effecten van de EU bioeconomystrategy voor NL biobased ketens

In Horizon 2020 wordt voor de biobased economy verschillende activiteiten aangekondigd die tot doel hebben om de vorming van een inhoudelijke innovatie- en onderzoeksagenda te komen. In de Bioeconomy Strategy wordt een bioeconomy observatory aangekondigd die met ondersteuning van de lidstaten analyses gaat uitvoeren van ontwikkelingen.

Doelstellingen project

Parallel hieraan wordt specifiek voor de onderzoeksagenda van de biomassaproductie en bioraffinage door de SCAR (Scientific Committe for Agricultural Research) een werkgroep gestart waarin Nederland voorzitter van is. Beide trajecten worden nationaal en op Europees niveau aan elkaar verbonden.

Nederland heeft er groot belang bij het voortouw te nemen in beide processen en de onderzoeksagenda voor Horizon 2020 te beïnvloeden ten gunste van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse maatschappelijke belangen.

Aanpak en tijdspad

Onder nauwe aansturing van de twee NL vertegenwoordigers in beide werkgroepen zullen korte achtergrondstudies en inventarisaties worden gemaakt ter ondersteuning van het Nederlandse standpunt. Ook afvaardiging van experts van Wageningen UR naar relevante bijeenkomsten valt onder de activiteiten van dit project.
De benodigde activiteiten en fasering van de uit te voeren werkzaamheden zal circa tweewekelijks worden besproken gedaan bij het werkoverleg tussen de WUR verantwoordelijke voor het beleidsondersteunend onderzoek biobased economy (Harriëtte Bos) en de opdrachtgever.
Afhankelijk van de voorliggende vragen en activiteiten kunnen en zullen verschillende experts uit de gehele Wageningen UR organisatie worden ingezet.

Resultaten

Input in rapporten van de verschillende werkgroepen of als afvaardiging naar relevante vergaderingen, dit alles in nauw overleg met de opdrachtgever.
De resultaten omvatten in elk geval:

  • inbreng in een gezamenlijke Europese verkenning naar kansen van de biobased economy
  • eindrapport kansen van Nederlandse biobased ketens in de EU bioeconomy strategy een gebundelde rapportage van de activiteiten binnen het project met toegevoegd een overkoepelende analyse.