Project

Effecten van de import van tropisch hardhout op ecosysteemdiensten

Beter rekening houden met ecosysteemdiensten bij besluitvorming is een van de prioriteiten uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit en de Duurzaamheidsagenda. Dit is onderdeel van het speerpunt verduurzaming van productketens. Ook roept de nieuwe EU biodiversiteitstrategie op om ecosysteemdiensten te verkennen door afzonderlijke lidstaten. Het onderwerp zal ook opgenomen worden in wettelijke producten zoals de Balans van de Leefomgeving en Natuurverkenning.

Doelstelling

De betekenis van ecosysteemdiensten voor verschillende betrokken actoren binnen handelsketens kan zowel op lokaal, regionaal als mondiaal niveau worden beschouwd. De verschillen in waarden van deze diensten hebben deels met welvaartsverschillen te maken, deels met de aard van de geleverde dienst, en deels met de manier waarop men die waarden kan bepalen met verschillende methoden voor waardering.

Het doel van dit project is om sociaal-economische indicatoren zoals de expliciet in de Impact Assessment Guidelines (IAG) worden gegeven, te gebruiken om de effecten van de import van tropisch hardhout op ecosysteemdinesten en de Maatschappelijke kosten en baten van andere, meer duurzame productiemethoden beter te kwantificeren. De EU IAG worden in aanvulling op de MKBA methodiek in een lopend project naar de effecten van deze handelsketen ingebracht enzullen zo de relevantie van dat project verder vergroten.

Werkwijze

Drie productiesystemen voor tropisch hout zijn vergeleken aan de hand van literatuurstudies - voornamelijk reviewed papers - over Zuid-Oost Aziƫ en Zuid Amerika. De productiesystemen zijn vergeleken aan de hand an de maatschappelijke kosten-baten analyse, waarbij gebruik is gemaakt van de IAG an de EU.

De IAG is ingezet om een overzicht te geven van alle te verwachtensociale en economische effecten, als voorbereiding op het bepalen van de welvaartseffecten. Niet alle te inventariseren effecten kunnen daarbij worden gekwantificeerd of gemonetariseerd. Door ze via deze wekwijze aan de hand van de IAG wel te inventariseren, wordt duidelijker welke effecten 'spelen'.

Er is onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte effecten. De IAG zijn ook gebruikt om zicht te krijgen in de gevolgen voor verschillende 'stakeholders'. Deze informatie is vervolgens verder gekoppeld aan het voorkomen van verschillende ESD's.

Resultaten

In de bestudeerde papers komen veel van de economische effecten voor. Macro-economische effecten voor specifieke sectoren en/of regio's werden echter niet genoemd in de literatuur. De sociale effecten die genoemd werden in de literatuur waren voornamelijk indirecte effecten, behalve de effecten van productiemethoden op werkgelegenheid, arbeidsmarkten en gezondheids- en veiligheidszaken. De meeste van deze sociale indicatoren waren te vinden in studies over ecosysteemdiensten maar niet in studies met een focus op houtproductie.

Een opvallend resultaat van dit literatuuronderzoek is dat de meeste aandacht wordt besteed aan economische effecten aangezien deze twee keer zo vaak werden genoemd als sociale effecten. De meest uitspringende economische impact is 'operationele kosten en de gang van zaken'.