Project

Effecten van terugdringen overbegrazing op St. Eustatius

Binnen Caribisch Nederland wordt overbegrazing door loslopend vee alom beschouwd als een van de grootste bedreigingen voor de unieke en vaak inheemse fauna en flora van deze eilanden. Vergelijking van vegetatiekaarten voor het eiland met een tussenperiode van ongeveer 40 jaar laat zien dat de meest zeldzame elfinwoodland vegetatie van Statia is verdwenen en hierin speelt loslopend vee ongetwijfeld een belangrijke rol. Harde bewijzen voor de rol van loslopend vee ontbreken tot nu toe echter.

Doelstellingen project

De belangrijkste vraagstellingen voor dit project zijn:

  • Hoe groot en wat is de samenstelling en verdeling in ruimte en tijd van de huidige veestapel van St. Eustatius, en welke delen van het eiland worden op welke wijze beinvloed door loslopend vee.
  • Wat is de snelheid van verwijdering (middels afschot, slacht en export) en hoe verhoudt dit zich tot de natuurlijke aanwas?
  • Welke plantensoorten worden het meest beinvloed door het loslopend vee? (dit hangt zeker samen met uitkomst van de eerste vraag)
  • Hoe beinvloedt de uitsluiting van vee het herstel van vegetatie (zowel in soortensamenstelling als bedekking), op korte termijn in contrasterende habitats? (De uitkomst van deze vraagstelling is afhankelijk van de uitkomst van eerste drie vragen)
  • Hoe verschilt de veerkracht van natuurlijk herstel tussen verschillende habitats, i.e zijn er habitat die minder gevoelig zijn voor begrazing? (De uitkomst van deze vraagstelling is ook afhankelijk van de uitkomst van eerste drie vragen)
  • In hoeverre heeft verwijdering van vee uit de (door mens, dier en invasieve planten) grondig en langdurig verstoorde vegetaties van Statia nog nog zin?

Aanpak en tijdpspad

Het werk wordt grotendeels verricht door stage-studenten van Wageningen Universiteit en het Hogeschool Van Hall-Larenstein en wordt aangestuurd en begeleid vanuit Imares. Lokaal wordt het project ondersteund door Dienst Landbouw van St. Eustatius en de St. Eustatius National Parks Foundation.

De te onderscheiden activiteiten bestaan uit:

  • Voorbereidende maatregelen door Stenapa (constructie geiten-exclosures) en Dienst LVV (registratie opruiming loslopend vee, verzameling maaginhoud geslacht vee voor identificatie)
  • Recrutering, selectie, voorbereiding en inwerking van stagiaires (juni-aug 2013)
  • Veldwerk Statia (okt- dec 2013)
  • uitwerking resultaten en rapportage met aanbevelingen (jan-juni 2014)

Resultaten (beoogd)

Het leverbaar product is een rapport waarin de bevindingen en aanbevelingen voor bescherming en verder onderzoek worden gepresenteerd. Daarnaast worden hulpmiddelen en documentatie ontwikkeld zodat dit belangrijke onderwerp structureel ingebed kan worden in de programmas van de lokale natuurbescherming en Dienst Landbouw.