Project

Effectgerichte maatregelen vermindering fosfaat in oppervlaktewater

Maatregelen in het 6de Actieprogramma beogen de doelen van de Nitraatrichtlijn te realiseren en een bijdrage te leveren aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Uiterlijk in 2027 zullen alle maatregelen genomen moeten worden die zorgen dat de doelen van de KRW gehaald zullen worden. In een aantal gebieden is nog een behoorlijke vermindering van de uit- en afspoeling van fosfaat nodig, waarbij brongerichte maatregelen onvoldoende zijn om dit effect te bereiken. Aanvullende maatregelen met een zuiverende werking in het oppervlaktewatersysteem zijn nodig. Het doel is nieuwe methoden te ontwikkelen die leiden tot een vermindering van de P-belasting van het oppervlaktewater zodat de doelen van de KRW beter bereikbaar worden.

In 2018 worden de resultaten van onderzoeken opgehaald en beoordeeld op hun potenties voor fosfaatzuivering voor zandgronden, voor zeekleigronden en voor veengebieden. Daar worden ook de literatuurbronnen van de afgelopen 10 jaar bij betrokken en de informatie verkregen uit de uitwisseling met buitenlandse collegas. Potenties van enkele maatregelen worden modelmatig verkend.

Resultaten worden voorgelegd en bediscussieerd in een expert-meeting, waarin aanbevelingen voor een praktijkproef worden geformuleerd. Een werkplan voor een praktijkproef wordt opgesteld.

Publicaties