Project

Effectief agrarisch natuurbeheer

De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer blijft achter bij de verwachtingen. Veel populaties van weide- en zangvogels nemen af nog steeds af, ondanks investeringen in agrarisch natuurbeheer. Nieuw onderzoek moet inzicht verschaffen in de effectiviteit en optimale locaties van agrarische natuur beheersmaatregelen.De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer blijft achter bij de verwachtingen. Veel populaties van weide- en zangvogels nemen af nog steeds af, ondanks investeringen in agrarisch natuurbeheer. Nieuw onderzoek moet inzicht verschaffen in de effectiviteit en optimale locaties van agrarische natuur beheersmaatregelen.

Doelstelling

De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer blijft achter bij de verwachtingen. Zo blijkt uit diverse rapportages en onderzoeken. Ondanks de inspanningen op zowel boerenland als in reservaten gaan de populaties van onder andere Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en Veldleeuwerik nog steeds achteruit. Verbeteringen als nestbescherming en beheer op landschapsniveau hebben nog niet het gewenste effect. Zo is onvoldoende rekening gehouden met belemmeringen als opgaande begroeiingen, de nabijheid van wegen en suboptimale grondwaterstanden. Ook de ruimtelijke configuratie van de beheersmaatregelen binnen een landschap is voor verbetering vatbaar. Wat grotendeels ontbreekt is inzicht in de optimale locaties en de effectiviteit (kosten/baten) van verschillende soorten financiële sturingsinstrumenten en beheersmaatregelen voor natuur en landschap.

Dit onderzoek moet door de ontwikkeling en de inzet van Decision Support instrumenten op interactieve wijze inzicht verschaffen in de effectiviteit en optimale toepassing van beheersmaatregelen. Zo ook in subsidieregelingen voor agrarisch natuurbeheer.

Resultaten (beoogd)

Dit onderzoek levert twee Decision Support instrumenten op. Eén voor toepassing van beheerders op regionaal ruimtelijke schaalniveau. En één voor toepassing op het niveau van 50 tot 500 ha (één of meerdere agrarische bedrijven). In overleg met partners onderzoeken we hoe kaartbeelden en kennisregels uit recent wetenschappelijk onderzoek onderling gecombineerd dienen te worden tot kaartbeelden die zones tonen waarbinnen agrarische natuurbeheerarrangementen en subsidieregelingen kosteneffectief zijn in te zetten.

Plan van Aanpak

  • Op regionaal schaalniveau speelt de vraag waarvoor subsidieregelingen het best zijn in te zetten.
  • Op het schaalniveau van 50 tot 500 ha dient specifieker aangegeven te worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om populaties van soorten duurzaam te laten overleven. Het gaat hier bijvoorbeeld om de toepassing van gericht maaibeheer ten gunste van de aanwezigheid van voldoende kuikenland voor weidevogels.

Producten

Deze PPS zal twee Decision Support instrumenten opleveren; één voor toepassing van beheerders op regionaal ruimtelijke schaalniveau en één voor toepassing op het niveau van 50 tot 500 ha (één of meerdere agrarische bedrijven). Met deze PPS willen we, waar mogelijk in overleg met de PPS-partners, onderzoeken hoe kaartbeelden en kennisregels uit recent wetenschappelijk onderzoek onderling gecombineerd dienen te worden tot kaartbeelden die zones tonen waarbinnen agrarische natuurbeheerarrangementen en subsidieregelingen zo kosteneffectief ingezet kunnen worden. Het Decision Support instrument voor het regionale schaalniveau maakt het mogelijk om de geschiktheid voor diverse doelstellingen van agrarisch natuurbeheer (slootkantenbeheer, opgaande begroeiingen, weide- en akkervogels, etc.) op nationaal tot regionaal niveau te beoordelen. Het Decision Support instrument voor het schaalniveau van 50 tot 500 ha (een of enkele agrarische bedrijven) maakt het mogelijk om de kwaliteit van beheermozaïek op lokale schaal en te optimaliseren, specifiek voor weidevogelbeheer.

Daarnaast zullen de bevindingen gerapporteerd worden in een of meerdere boekhoofdstukken (Siepel, H., F. Brouwer, Th.C.P. Melman & G.R. de Snoo, in prep. Agrarisch Natuur en landschapsbeheer. KNNV-Utgeverij) en in wetenschappelijke artikelen in Engelstalige (en Nederlandstalige) gerefereerde tijdschriften.

Publicaties