Project

Effectiviteit beleidsinstrumenten

In het Energieakkoord wordt 2016 een spannend jaar: dan wordt bezien in hoeverre de realisatie van de afspraken op koers ligt en welk alternatief (lees: potentieel zwaarder) beleid / inzet / afspraken wel tot doelbereik leiden. Ook zal in 2016 het laatste jaar van het huidige kabinet zijn, waardoor er, juist ook op de energie en klimaatthemas, de nodige mogelijkheden en inspanningen voor de jaren erna te verwachten zijn.

De emissie van broeikasgassen, door de agrarische sectoren is substantieel. De (melk)veehouderij is een bron van overige broeikasgassen (CH4 en N2O) en met name de glastuinbouw is een emittent van CO2. Daarnaast bieden de agrosectoren ook potentie voor de productie van duurzame energie.

Voor de achterliggende periode zijn het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren, en specifiek voor de glastuinbouw het programma Kas als Energiebron, verlaagd tarief EB in combinatie met CO2-sectorsysteem, als ook het Energie-akkoord de beleidsbasis en daarmee de basis voor het gekozen instrumentenpakket. Hoewel er op het vlak van reductie van broeikasgassen en de productie van duurzame energie in de afgelopen jaren voortgang is geboekt, zijn de inspanningen nog niet toereikend voor het halen van doelen voorbij 2020. Daarmee doet de vraag zich voor in hoeverre het instrumentarium in de toekomst vormgegeven zou kunnen worden voor een effectief doelbereik op hoger gestelde doelen met behoud van verdiencapaciteit en concurrentiekracht.

 

Publicaties