Project

Effectiviteit bufferstoken

De Europese Commissie ziet bemestingsvrije perceelranden als bufferstroken als een effectieve manier om het oppervlaktewater te ontlasten van nutriënten vanuit de aangrenzende percelen. In Nederland bestaat een afwijkende geohydrologie, wat in dit geval vlakke en diep doorlatende bodems inhoudt.

Doelstelling project

De Europese Commissie ziet bemestingsvrije perceelranden als bufferstroken als een effectieve manier om het oppervlaktewater te ontlasten van nutriënten vanuit de aangrenzende percelen. In Nederland bestaat een afwijkende geohydrologie, wat in dit geval vlakke en diep doorlatende bodems inhoudt. Hierdoor wordt getwijfeld aan de effectiviteit van bemestingsvrije perceelranden als bufferstroken in Nederland. Het doel van dit project is om vast te stellen of deze bufferstroken inderdaad minder effectief zijn. Ook wordt de kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen vergeleken met die van bufferstroken.

Aanpak en tijdspad

Door middel van veldexperimenten wordt de effectiviteit van het gebruik van bemestingsvrije perceelranden als maatregel om het oppervlaktewater te ontlasten van nutriënten onderzocht. In overleg met het ministerie van LNV, nu EL&I, is besloten om het onderzoek uit te voeren op de typische grondsoort-grondgebruik locaties gras op zand, gras op veen, maïs op zand, maïs op gedraineerde klei en gras op zand met ondiepe keileemlaag.

Resultaten (beoogd)

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de effectiviteit van het gebruik van bufferstroken als maatregel om het oppervlaktewater te ontlasten van nutriënten in Nederland over het algemeen laag is. Voor stikstof kan dit komen door de denitrificatie tussen veld en sloot en door locatie specifieke hydrogeologische factoren zoals neerwaarts weglekken en pijp drainage. De effectiviteit van bufferstroken voor fosfaat wordt voornamelijk bepaald door het optreden van oppervlakkige afstroming en erosie. In deze experimenten is dit nauwelijks gevonden. Alternatieven voor de bufferstroken zijn over het algemeen meer kosteneffectief, mits deze op maat zijn gemaakt. Zowel hydrologische maatregelen als kunstmatige moerassen bieden goede perspectieven als alternatieven voor bufferstroken. In 2012 vinden de afrondende rapportages plaats.

Publicaties