Project

Effectmeting Landschap (KD-2016-046 )

In 2007 stelde het CPB voor om in voorbeeldgebieden op het terrein van landschap de conclusies van het onderzoek Investeren in het Nederlandse Landschap. Opbrengst: geluk en euros (LNV 2007) te staven voor de batenposten woongenot en recreatie. De aanpak daartoe is om metingen voorafgaand aan investeringen in landschap uit te voeren (nulmeting) èn na afloop hiervan (effectmeting).

De metingen worden uitgevoerd in de gebieden: Amstelland, Groene Woud en Ooijpolder. De nulmeting heeft in 2011 plaatsgevonden, met als belangrijkste resultaten dat:

-de belevingswaarde in de gebieden is gemeten via de reiskosten methode;

-de sociaal demografische kenmerken van bezoekers van de gebieden in kaart zijn gebracht;

-informatie over prijzen van woningen in en nabij de gebieden is verzameld;

-in referentiegebieden tevens metingen voor beleving en woongenot zijn uitgevoerd.

Het Rijk heeft inmiddels geïnvesteerd in de landschappen van de drie betreffende gebieden. Het beoogde onderzoek voor 2017 richt zich op het uitvoeren van de effectmeting, alsmede op het bepalen van de baten op basis van de vergelijkende statistische analyse van de nul en effectmeting. Daarmee wordt een empirische onderbouwing gegeven van de impact van landschapsinvesteringen op de baten woongenot en beleving.

Publicaties