Project

Eindadvisering Positieflijst

Vanwege verwachtte handhavingsproblemen en vanwege problemen met het opstellen van criteria op grond waarvan wordt bepaald of een dier al dan niet gehouden kan worden – resulterend in een zogenaamde positieflijst – is hiervoor tot dusver geen regelgeving in werking getreden. Vanuit de Tweede Kamer is, door middel van verschillende moties, gevraagd een dergelijke lijst wel tot stand te brengen. In 2006 heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden na uitvoerige consultatie van deskundigen een voorstel voor een positieflijst opgesteld. De RDA heeft voor haar keuze om dieren wel/niet op de lijst te plaatsen een aantal criteria geformuleerd. In de lijst zijn deze criteria echter niet geëxpliciteerd noch transparant toegepast voor de op de lijst geplaatste soorten.

Doelstelling

In het wetsvoorstel Wet Dieren is opgenomen, dat het verboden is dieren te houden, die niet behoren tot bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën. Ingegeven door een recent door het Europese Hof van Justitie gewezen Andibel arrest (Arrest C-219/07, 19 juni 2008) dient het aanwijzen van deze diersoorten te zijn gebaseerd op objectieve, met betrekking tot houders niet-discriminatoire criteria. Om hieraan te kunnen voldoen, werkt Livestock Research van Wageningen UR in opdracht van het Ministerie van EL&I aan een systematiek voor het opstellen van een Positieflijst. Deze systematiek dient op z’n bruikbaarheid te worden getoetst voor in eerste instantie zoogdieren. Het doel van dit project is het maken van de initiële Positieflijst van Zoogdieren, gebaseerd op een transparante systematiek voor het beoordelen van diersoorten en het betrekken van stakeholders bij de beoordeling van gegevens uit de systematiek.

Werkwijze

In 2013 wordt wetenschappelijke literatuur over de 90 zoogdiersoorten toegankelijk gemaakt. Grijze literatuur, zoals in de internet enquête aangeleverd kon worden, wordt eveneens meegenomen. Per diersoort worden de bevindingen uit wetenschappelijke en andere bronnen over het gedrag, welzijn, gezondheid en relatie met de mens zowel in de natuur als in de gehouden situatie door onderzoekers in een database gezet. Door een aantal deskundigen worden deze bevindingen gescoord. Het gaat daarbij om aspecten als hoge of lage gedragsbehoefte, hoge of lage eisen, hoge of lage risico’s. In een volgende stap wordt deze informatie door een aantal experts beoordeeld om tot een oordeel te komen over de geschiktheid van een soort om als gezelschapsdier te worden gehouden. Ook stakeholdergroepen zal worden gevraagd deskundigen voor te dragen om op dezelfde wijze de geschiktheid van de 90 diersoorten te beoordelen. De expertbeoordelingen, eventueel gecorrigeerd voor de stakeholderbeoordelingen, zullen de basis vormen van het advies van WUR over de relatieve geschiktheid van de 90 zoogdiersoorten als gezelschapsdier. Deze informatie zal per diersoort nog worden aangevuld met informatie over gevaar voor de mens en de potentiele geschiktheid om gedomesticeerd te worden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen de basis vormen voor de samenstelling van een positieflijst van zoogdiersoorten, die uiteindelijk zal worden voorgelegd aan de Tweede Kamer moet als uiteindelijke doel om opgenomen te worden in de Wet Dieren.

Publicaties