Project

Eiwit uit zilte reststromen

Wereldwijd is er grote aandacht voor innovatieve concepten om viskweek te combineren met andere productie vormen. Dit gebeurt in de vorm van IMTA (Integrated MultiTrophic Aquacultuur), aquaponics (combinatie viskweek en plantaardige productie) en door toepassing van biofloc productie. Dit zijn allemaal vormen van het gebruik van mariene afvalstromen voor de productie van eiwitten. Aquaponic systemen worden al 50 jaar ontwikkeld, en op kleine schaal toegepast. Hierbij wordt viskweek gecombineerd met de kweek van groente en fruit.

Het generieke idee is dat de nutriënten  en metabolieten uit viskweek worden afgebroken door bacterie en chemische processen en gebruikt voor de productie van planten eiwitten.  Hierbij is de aandacht voornamelijk gevestigd op nitraat en fosfaat. Dit gebeurt meestal in één productiesysteem. Echter, dit concept wordt gehinderd door de onvoldoende aansluitende productie omgevingen, zoals pH, nutriënten en essentiële mineralen. Daarnaast is schaalgrootte (de verhouding tussen viskweek en plantenkweek) een grote uitdaging om een renderend systeem te ontwikkelen. De uitdaging en met name maatschappelijke wens ligt er om de nutriëntbalans van dergelijke systemen op elkaar aan te sluiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat niet alleen naar macronutriënten te kijken, maar voornamelijk ook de kwaliteit van het water en de aanwezige micronutriënten

Het project beoogd inzicht te krijgen in de micronutriënthuishouding van mariene eiwit productie systemen (vis), dit om de aansluiting met reststroom benutting mogelijk te maken. Traditioneel wordt bij koppeling van aquacultuur en plantaardige productie systemen gekeken naar de macro nutriënt samenstelling, dit alleen is niet voldoende om de aansluiting efficiënt te laten verlopen en knelpunten te identificeren.

Dit project zal hierom focussen op de nutriënt huishouding van viskweek systemen en de koppeling met maatschappelijk gewenste eiwit productie systemen (biofloc en/of aquaponics). Hierbij zal met name de analyse en publicatie van de gegevens van de experimenten uit 2015 worden uitgewerkt. Dit resulteert in een literatuurstudie (in prep uit 2015), aangevuld met inzichten uit de analyse van veldmonsters. Hiermee wordt op pragmatische wijze (screening)  inzichtelijk welke knelpunten er op micronutriënten niveau zijn om tot volwaardige integratie van productiestromen te komen. Deze worden vervolgens in toekomstige H2020 kaders ingezet.

Er wordt gestreefd de ontwikkelde kennis op te leveren in een peer reviewed paper.

Dit is mede de basis voor de verdere positionering in het internationale domein van nutriënt stromen in aquacultuur. Dit versterkt de kennispositie voor Integrated Multitrophic Aquaculture, Aquaponics, Metropolitan food solutions, en biofloc productie. Bij onvoldoende beschikbare data zal  de output van dit review een richtlijn zijn voor het in kaart brengen van aanwezigheid van essentiële micronutriënten  in verschillende viskweek systemen, gerelateerd aan de productieststemen, vissoorten, voertype en samenstelling.

Het project zal resulteren in een wetenschappelijk artikel waarin de nutriënt stroom van viskweek en de aansluiting van deze stroom op plantaardige productie systemen wordt beschreven.

Dit resultaat wordt gebruikt om de wetenschappelijk basis voor de ontwikkeling van met name internationaal georiënteerde projecten te versterken. Hierom zal de output van dit review een richtlijn zijn voor het in kaart brengen van aanwezigheid van essentiële micronutriënten  in verschillende viskweek systemen, gerelateerd aan de productieststemen, vissoorten, voertype en samenstelling.

Hiermee wordt het kennisdomein rond gecombineerde kweek vormen en hiermee de oplossing voor zilte reststromen ontwikkeld. 

Publicaties