Project

Emissie moerige gronden

Voor de Emissieregistratie moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de emissie van broeikasgassen uit moerige gronden. Hier is nog niet voldoende onderbouwing voor, terwijl een eerste ruwe schatting aangeeft dat dit wel een significante emissiebron kan zijn met een jaarlijkse emissie van 1.5 - 2 Mton CO2-eq.

De doelstelling van het project is het leveren van de onderbouwing aan de emissieregistratie voor de rapportage van broeikasgasemissies door oxidatie van veen uit moerige gronden. Hiervoor zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:

1. Hoe groot is het areaal moerige gronden waarvoor emissie gerapporteerd moeten worden en hoe zijn deze arealen ruimtelijk verdeeld over Nederland?

2. Hoeveel bedragen de broeikasgasemissies door oxidatie van veen/organische stof uit moerige gronden in Nederland?

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project is een WOt-werkdocument. Dit werkdocument zal aan het eind van het project worden opgeleverd.

Werkwijze

Het project is opgedeeld in drie fases:

  • Fase 1 – Verkenning en data verzameling omtrent moerige gronden en studies en data waarin veranderingen in veendikte zijn bepaald.
  • Fase 2 – Aanvullend veldwerk (optioneel)
  • Fase 3 – Uitwerking emissies uit moerige gronden. De emissies van zowel CO2 als N2O worden berekend.