Project

Emissiearme teeltsystemen Lisianthus

Voor een duurzame teelt van Lisianthus zijn grote stappen nodig op het gebied van energie, gebruik en emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een verbeterd teeltsysteem op substraat moet dit mogelijk maken en wordt ontwikkeld door Plant Research International.

Doelstelling

Ontwikkelen van een teeltsysteem op substraat voor lisianthus met maximale opbrengst, 90% minder gewasbeschermingsmiddelen en reductie van energiegebruik met 35%.

Teelt los van de ondergrond levert sterke energievermindering, maar vergroot het risico op brandkoppen. Bij drijvende teeltsystemen is dat risico minder, maar kan uitval wel voor problemen zorgen. Bij beide systemen is nog verbetering nodig voordat ze professioneel kunnen worden toegepast.

Werkwijze

Bij Wageningen UR Glastuinbouw te Bleiswijk zijn in november 2011 tien tafels in een kas voor bemestingsproeven ingericht met cassettes voor Lisianthus. Robuuste low budget-cassette met eb-vloed watergift/drijvend systeem zijn ontworpen. Hierin zijn drie teelten met Lisianthus (januari, april, juli) onder verschillende omstandigheden vergeleken. Meerdere behandelingen zijn uitgezet voor:
  • cultivar
  • substraat
  • voedingsoplossing
  • watergeefsysteem
  • belichting, eventueel in de laatste teelt

Na iedere teeltronde is een evaluatie gehouden met de Begeleidingscommissie Onderzoek en wijzigingen in de strategie doorgesproken.

De volgende metingen zijn continu in de kas uitgevoerd:

  • kastemperatuur
  • relatieve luchtvochtigheid
  • CO2-concentratie
  • PAR

Bij iedere teelt is van alle behandelingen gemeten wat de teeltduur, het percentage uitval, het gemiddeld takgewicht, het droge stof percentage en het aantal bloeibare knoppen is. Ook zijn bij een teeltronde houdbaarheidsproeven (op vaasleven) uitgevoerd.

De activiteit van de planten zijn bepaald met bladfotosynthesemetingen. Evenals metingen gedaan naar lichtindringing en LAI.

Tot slot is duurzaamheid doorgerekend (afval, materiaalkeuze, kaders voor rentabiliteit en emissie gemonitord.

Beoogde resultaten

Op de korte termijn zal er een robuust en low budget cassette/watersysteem zijn ontworpen en getest voor de toepassing in een demonstratieproef. Daarnaast verkrijgen we inzicht in de relatie tussen wortel- en gewasontwikkeling en de invloed van voedingsoplossing en luchtbeweging op het voorkomen van brandkoppen; én zal een strategie zijn ontwikkeld voor hergebruik van substraat, drain en materialen.

Aan het einde van het project wordt een openbare eindrapportage opgesteld.

Publicaties