Project

Emissiearme teeltsystemen Lisianthus

Om de teelt van lisianthus duurzamer te maken moeten grote stappen gemaakt worden op het gebied van energie, gebruik en emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Doelstelling

Eerder onderzoek toonde aan dat teelt los van de ondergrond een sterke energiebesparing kan geven met betere mogelijkheden om ook gebruik en emissie sterk te reduceren. Probleem bij deze vorm van teelt is dat er sprake is van een toegenomen gevoeligheid voor brandkoppen. Voor drijvende teeltsystemen is weer belangstelling ontstaan. De kans op brandkoppen is hier kleiner, maar uitval kan wel voor problemen zorgen. Beide vormen van substraatteelt hebben nog een verbeterslag nodig om een professioneel teeltsysteem te worden. Het doel van dit project is om uiteindelijk een teeltsysteem te kunnenontwikkelen waarbij een maximale opbrengst mogelijk is met 90% minder gewasbeschermingsmiddelen, een emissiereductie van 90% en 35% minder energiegebruik.

Werkwijze

  • Ontwerp robuuste low budget cassette met eb & vloed watergift/drijvend systeem
  • Aanleg en testen nieuwe systeem in combinatie met onderzoeksvragen. Behandelingen met K:Ca variatie, EC- en watergift. Hergebruik van drainwater, substraat en materialen testen.
  • Evaluatie en ontwerp van teeltsysteem voor systeemonderzoek minimale emissie.
  • Doorrekenen van duurzaamheid (afval, materiaalkeuze, kaders voor rentabiliteit.
  • Monitoring van emissie.

Resultaten

Op de korte termijn zal er een robuust en low budget cassette/watersysteem zijn ontworpen en getest voor de toepassing in een demonstratieproef. Daarnaast zal er inzicht verkregen zijn in de relatie tussen wortel- en gewasontwikkeling en de invloed van voedingsoplossing en luchtbeweging op het voorkomen van brandkoppen én zal een strategie zij ontwikkeld voor hergebruik van substraat, drain en materialen.