Project

Emissiereductie ammoniak, broeikasgassen en geur

De uitstoot van broeikasgassen, ammoniak en geur uit stallen, mestopslagen en bij de toediening van mest, moet beperkt worden. Om dit te realiseren worden voornamelijk technieken ontwikkeld.

Doelstelling

Dit project is er op gericht om emissiearme systemen en technieken te ontwikkelen en faciliteren om de uitstoot van ammoniak, broeikasgassen en geur uit stallen, mestopslagen en bij mesttoediening te verminderen. De doelen van dit project zijn:

  1. De uitstoot van ammoniak beperken tot 128 kton.
  2. Geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging uit de intensieve veehouderij door best beschikbare technieken.
  3. Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 6% in de periode van 2008-2012 ten opzichte van 1990.
  4. Terugdringen van het aantal geurgehinderden.
  5. Mogelijkheden verkennen om het emissieplafond 2020 voor ammoniak te realiseren. Vooral van de melkveehouderij vraagt dit een forse emissiereductie.
  6. Door mestverbranding en mestscheiding wordt methaanemissie uit mestopslagen beperkt.

Beoogd resultaat

De resultaten van dit project zal kennis zijn omtrent de emissie en emissiereductie vanuit stallen, opslagen en tijdens de toediening van mest, methodieken om emissies te monitoren, onderbouwing van wet- en regelgeving en afspraken en de ontwikkeling van technieken of bijdragen aan het ontwikkelen van technieken door derden die kunnen worden toegepast in de praktijk om emissies te reduceren.

Werkwijze

Om deze doelen te kunnen bereiken wordt de nadruk gelegd op technische oplossingen en concrete innovatieve duurzame aanpassingen in de hele mestketen. Ook wordt rekening gehouden met dierenwelzijn en economische motieven. Voor de specifieke kennisvragen die in dit project geformuleerd worden zullen afzonderlijke deelprojecten worden opgezet. Al deze projecten zullen zich richten op gasvormige componenten en fijn stof, maar ook op mestketen-onderdelen. Bij voorkeur wordt er gekozen voor oplossingen die op de lange termijn bijdragen aan een duurzame veehouderij. Tegelijkertijd moet op korte termijn ook worden voldaan worden aan de wet- en regelgeving.

Publicaties