Emissies uit substraatteelten i.k.v. NL en EU toelating

Project

Emissies uit substraatteelten i.k.v. NL en EU toelating

Het doel is de ontwikkeling en introductie van een nieuwe methodiek voor toelating van gewasbeschermingsmidelen voor de substraatteelt, zodanig dat die voor Ctgb enb andere gebruikers goed is toe te passen. Tevens zal daarna deze methodiek worden uitgerold voor EU, waarbij dit jaar de fase van “het creëren van draagvlak” voorop staat.

De afgelopen jaren is er een instrument ontwikkeld voor het bepalen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit Nederlandse bedekte teelt op substraat. Dit instrument bepaalt de waterstromen in de kas, inclusief de spui, en de emissies van stoffen naar het oppervlaktewater.  In 2012 is TOXSWA aan het instrument gekoppeld voor de berekening van resulterende concentraties in oppervlaktewater. Eind 2012 is hiervan een beta-versie beschikbaar gekomen.  In 2013 wordt de impact beoordeeld  van de ontwikkelde scenario’s op het middelenpakket aan de hand van een select aantal stoffen. Tevens vindt een evaluatie plaats van kritische processen aan de hand van in 2012 uitgevoerde experimenten en een verificatietoets aan de hand van praktijkmetingen.

Voor 2014 zijn de volgende kennisbehoeften geïdentificeerd:

  1. Toelatingsinstrument: De beta-versie van de tool voor de toelating wordt getest en toegespitst op specifieke gebruikerswensen.  Voor de reguliere toepassing van het instrument door Ctgb en overige gebruikers (aanvragers, dossiermakers) en voor acceptatie van de methodiek binnen Nederland en Europa worden aanpassingen aan de wensen van de gebruiker gedaan. Tevens wordt getest op verschillende platformen en worden testcases aangeboden, een user manual wordt gemaakt en cursussen/voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.
  2. Publicatie van de tool stofstromen in een (peer reviewed) tijdschrift wordt uitgevoerd. Dit geldt ook van de publicatie van de representatieve scenario’s in de NL vakpers.

Delivables:

  1. Alfa toelatingsinstrument inclusief user manual, oktober 2014
  2. Test case en instructievoorbeeld, oktober 2014
  3. (Internationale) cursus/ voorlichtingsbijeenkomst, december 2014. In overleg met de projectgroep Beslisboom Water.
  4. Publicatie model concepten stofstromen en representatieve scenario ontwikkeling.

Publications