Project

Emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en stof uit varkensstallen met opvang van mest in een ammoniak- en geurvrije vlo

In dit project zullen in een samenwerking tussen drie varkensbedrijven (met adviseurs), Monteny Milieu Advies en Wageningen Livestock Research (WLR), optimale stalontwerpen worden gemaakt voor alle categorieën varkens die de emissies, van vooral ammoniak, geur en methaan, naar verwachting sterk zullen reduceren.

Drie varkenshouders willen de ammoniak-, methaan-, geur- en fijnstofemissie bij de bron aanpakken. Deze bedrijven willen bestaande stallen aanpassen en/of nieuwe stallen bouwen. Het streven is om te voldoen aan de provinciale eisen van een minimale reductie van ammoniak van 85%. Hiervoor willen deze bedrijven een aanvullende techniek installeren. Het belangrijkste principe van deze techniek is dat de verse mest wordt opgevangen in een ammoniak- en geurvrije vloeistof. 

Het doel van dit project is tweeledig: 1) het beoordelen en optimaliseren van de voorgestelde ontwerpen van stal en mestbehandeling, inclusief advies over toepassing driekantroosters bij drachtige zeugen; 2) het opstellen van proefstalaanvragen voor de verschillende stallen, waarin notities zijn opgenomen met inschattingen van de verschillende emissies en waarin meetplannen zijn opgenomen voor de verschillende stallen.

Publicaties