Project

Emissies van stallen met buitenuitloop vergeleken met reguliere stallen

In 2012 is een rapport verschenen waarin verschillende ontwerpen zijn gemaakt voor emissiearme uitlopen voor verschillende categorieën varkens. Van elk van deze ontwerpen is een inschatting gemaakt van de ammoniakemissie op basis van een simpel vloer en mestkelder emissiemodel.

Doelstellingen project

Het doel van dit project is het valideren van de uitgangspunten van de ingeschatte emissies per m2 bevuilde vloer- en kelderoppervlak voor biologische en reguliere varkensstallen. Daarnaast zal het bevuild vloeroppervlak worden vergeleken tussen biologische en reguliere huisvesting. Het onderzoek zal zich richten op vleesvarkens.

Aanpak en tijdspad

In 2 representatieve stallen voor de biologische en 2 representatieve stallen voor de reguliere vleesvarkenshouderij worden de volgende metingen en waarnemingen gedaan:

 • Het bevuilde vloeroppervlak. Dit wordt wekelijks door de varkenshouder op een rastertekening vastgelegd.
 • Continue meting van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de stal en in de uitloop (indien aanwezig). Gemeten zo dicht mogelijk bij de emitterende oppervlakken.
 • Eén maal per twee maanden worden middels een stalbezoek de volgende monsters verzameld:
 • Urinemonster. Duplo verzamelmonster van verse urine, genomen van ten minste 5 dieren.
 • Feces monster. Duplo verzamelmonster van verse feces, genomen van ten minste 5 dieren.
 • Duplo verzamelmonsters van de bevuilde vloer (absorptiemonsters van urine op de (rooster)vloer).
 • Duplo verzamelmonsters van de bovenste laag mest in de mestkelder.
 • Eén maal per twee-drie maanden worden middels een stalbezoek de volgende metingen gedaan:
 • Oppervlaktetemperatuur van bevuilde (rooster)vloeren op ten minste 10 plekken.
 • Oppervlaktetemperatuur van de mest in de mestkelder op ten minste 10 plekken.
 • Luchtsnelheid over het met urine bevuilde (rooster)vloer oppervlak.
 • Alle urinemonsters zullen worden opgevangen in zuur, zodat de omzetting van ureum naar ammonium stopt.

Naast de metingen en de waarnemingen zullen de stallen worden gekarakteriseerd middels schematische tekeningen waarin het volgende in ieder geval staat vermeld: afmetingen van de stal/afdeling, de hokken, de dichte vloer, de roostervloer en van de mestkelder; aantal dieren per hok en per afdeling. Bij elk bezoek zal een inschatting worden gemaakt van het gewicht van de vleesvarkens.

Resultaten (beoogd)

 • Openbaar rapport met gemeten emissiefactoren