Project

Environmental Dairy Design for '20

Aanleiding: De melkveehouderij in Nederland staat voor een flinke groeispurt en staat zowel positief als kritisch in de maatschappelijke belangstelling (grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, groei binnen milieu-randvoorwaarden, gezond en transparant). Er zijn weliswaar diverse nieuwe stalconcepten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, maar deze systemen maken technisch gezien veelal een te kleine stap of zijn niet flexibel genoeg om te kunnen voldoen aan de scherpe maatschappelijke eisen.


Bovendien zijn ze exclusief op melkvee gericht en betrekken de opfok van het jongvee er niet bij. De vrijloopstallen met compostbodem als voorbeeld leken een veelbelovende ontwikkeling vanwege hun gunstige effect op dierenwelzijn, maar lopen o.a. op tegen nadelige effecten van thermofiele bacteriën bij composteringsbodems en een vrijwel afwezige reductie van de ammoniakemissie t.o.v. de traditionele ligboxenstal. Lage(re) emissies van ammoniak zijn vitaal voor de ontwikkelingsmogelijkheden van melkveehouders in Nederland. Twee andere concepten (de Koeientuin met Weidevloer, en het Kwatrijn) zijn op dit laatste punt veelbelovender, maar moeten zich nog in de praktijk bewijzen. Bovendien leert de ervaring uit de pluimvee- en varkenssector dat meerdere principes/ontwerpen en de nodige tijd nodig zijn voordat technieken en methoden voorhanden zijn die én effectief én kostprijs technisch acceptabel zijn. Daarom willen initiatiefnemers van dit pps-voorstel hier een extra impuls aan  geven met een vergaande ambitie.

Ambitie

Er is behoefte aan nieuwe toekomstgerichte  stalconcepten voor het houden van kalveren/jongvee en melkvee gedurende hun hele leven in Nederland die primair een radicale beperking van de ammoniakemissie (< 1 kg / dierplaats per jaar - huidige systemen halen in het meest gunstige geval 4,7 kg) combineren met (minimaal) de te verwachten andere maatschappelijke eisen aan de melkveehouderij in 2020 . Denk hierbij aan vergaande reductie van het antibioticagebruik in zowel kalver/jongveefase als in de melkveefase, open stallen, gezond vee met een hogere levensduur, verantwoord hergebruik van mineralen, lage emissies van broeikasgassen en het mogelijk houden van weidegang (ambities duurzame zuivelketen).


Publicaties