Project

Essay conditionaliteit

Op 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie (EC) haar wetgevende voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de jaren 2021-2027 gepresenteerd. Nieuw in het GLB is dat lidstaten bij de invulling van de toeslagen in de eerste pijler veel meer flexibiliteit krijgen en dat zij een Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor de implementatie van het GLB moeten opstellen. Daarbij hoort ook een beschrijving van hoe het NSP gaat bijdragen aan de realisering van de doelen van het GLB.

Aanmerking voor betalingen

Om in de huidige implementatieperiode in aanmerking te komen voor de directe betalingen die in het kader van de eerste pijler worden gegeven, moeten agrariërs voldoen aan verschillende eisen wat betreft cross compliance. Het gaat om eisen inzake goede landbouwkundige en milieukundige conditie (GLMCs) en om uit regelingen voortvloeiende beheerseisen (RBEs). Om in aanmerking te komen voor de vergroeningstoeslagen (30% van de betaling) zijn er eisen wat betreft vergroening (gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en ecologische aandachtsgebieden).

In de voorstellen van de EC voor de nieuwe implementatieperiode is het principe van de zogenaamde verhoogde conditionaliteit opgenomen. Om in aanmerking te komen voor de basistoeslag, moet een agrariër voldoen aan de eisen wat betreft cross compliance én vergroening. Bovendien moeten de lidstaten voorstellen doen om aan deze conditionaliteit nog meer inhoud te geven ten gunste van milieu- en klimaatdoelen.

Analyse

Dit onderzoek analyseert wat verhoogde conditionaliteit in een paar varianten - inhoudt voor de bedrijfskosten van een aantal representatieve bedrijfstypen in de Nederlandse landbouw. Op deze wijze wordt verkend bij welke hoogte van de basistoeslag het voor een bedrijfstype nog uit kan om aan de eisen van conditionaliteit te voldoen en bij welke hoogte niet. Daarmee kan een beeld verkregen worden van het bereik en de effectiviteit van de conditionaliteitseisen.

Publicaties