Project

European Topic Centre for Spatial Information and Analysis (ETC-SIA)

Het project ETC-SIA helpt de EEA in het ondersteunen van haar missie om bekwame en onafhankelijke informatie te geven over het Europese milieu.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het project is het Europese Milieu Agentschap (EEA) te ondersteunen in regionale assessments (e.g. bio-energie, agri-environmental indicatoren), ecosystem services, ontsluiting van ruimtelijke data via webservices het onderhouden, integreren en ontwikkelen van Europese ruimtelijke datasets. Prioriteiten worden a.d.h.v. EEA beleidsvragen gedefinieerd.

Resultaat

Het project maakt het mogelijk om Nederlandse kennis te gebruiken in Europees verband. Er vindt een betere afstemming plaats op het gebied van ruimtelijk onderzoek tussen Nederland en Europa. Verder verstevigt het de rol van Nederland in Europa op het gebied van duurzaam omgevingsbeleid en in bijbehorende omgevingsprocessen. Daarnaast zijn nationale onderzoeksresultaten beter te vertalen naar en te gebruiken voor Europese assessments. De onderzoekers die deelnemen binnen dit project, krijgen een beter inzicht in de Europese ontwikkelingen op hun betreffende vakgebied. Vooral over ontwikkelingen in Europees beleid (CAP, Ecosystemen, Green Infrastructuur en territorial cohesion).

Resultaat is ook een database met kennis over de vegetatieontwikkeling in Europa. Hieruit zijn diverse indicatoren af te leiden die geschikt zijn om de vegetatieontwikkeling binnen jaren en tussen jaren te vergelijken. Dit kan een belangrijke tool zijn waarmee fysische aspecten meetbaar zijn naar aanleiding van toegepast beleid.

Uitkomst van het project is ook een rapport met drie scenario’s die aangeven hoe op de meest duurzame manier de bio-energie doelstellingen voor 2020 haalbaar zijn voor de EU-27. Het draagt bij aan ideeënvorming voor planning, sturing en ontwerp voor methodieken voor duurzame gebiedsontwikkeling in relatie tot bio-energie productie. Ook het verbeteren van kaarten van landbouwgrond met hoge natuurwaarden in Europa draagt bij aan een betere monitoring voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het in kaart brengen van deze hot spots van biodiversiteit in agrarische landschappen is nodig om inzicht te krijgen op de huidige staat en de ontwikkelingsrichting.

Publicaties

Methodology proposal for estimation of carbon storage in urban rean areas; Final report of task Task 262-5-6 "Carbon sequestration in urban green infrasructure". Christoph Schröder, Emanuele Mancosu, Gerbert Roerink. (2013)