wolken

Project

European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and adaptation (ETC/CCA)

Het ETC/ACC ondersteunt de activiteiten van de European Environment Agency (EEA) bij het leveren van de kennisbasis van de in 2013 gepubliceerde Europese strategie voor aanpassing aan klimaatverandering. De activiteiten worden uitgevoerd door een internationaal consortium waarin ook andere PEER-partners, binnen een tot 2018 lopende kaderovereenkomst.

Wageningen Environmental Research richt zich binnen het ETC/CCA met name op de ondersteuning van rapportages van het EEA, waaronder periodieke assessments van Europese impacts en nationaal adaptatiebeleid in de lidstaten, en het inhoudelijk vormgeven van Climate-Adapt, het Europese “Clearinghouse on Knowledge on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation”. Doel van het project is het ontwikkelen en aanleveren beleidsrelevante informatie op Europese schaal en voor de lidstaten. In 2015 richt Wageningen Environmental Research zich enerzijds op bijdragen aan EEA rapportages en het beheren, verder verbeteren en aanvullen van Climate-ADAPT, het zogenaamde Clearinghouse mechanism voor Klimaatadaptatie. In 2015 wordt aandacht besteed aan het uitbreiden en versterken van de case studies in het systeem, om adaptatie-stakeholders in Europa in de gelegenheid te stellen te leren van anderen op dit zich snel ontwikkelende terrein. Wageningen Environmental Research draagt bij aan het versterken van de Nederlandse input in het systeem. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de (links tussen) nationale en Europese klimaatadaptatieplatforms. Wageningen Environmental Research draagt voorts bij aan een rapportage over de monitoring, rapportage en evaluatie van klimaatadaptatie in de EU-landen, welke in 2015 moet verschijnen, en een rapportage over stedelijke adaptatie, welke in 2016 zal worden uitgebracht.

Gestimuleerd door de ESG Directie heeft Wageningen Environmental Research geparticipeerd in een bid voor dit Topic Centre, dat is voortgekomen uit de splitsing van het door het PBL geleidde Topic Centre for Air and Climate Change vanwege het toenemende belang van klimaat als beleidsprioriteit. Het consortium waarin Wageningen Environmental Research participeert heeft in 2013 een nieuwe kaderovereenkomst met het EEA gesloten voor een periode van 5 jaar (t/m 2018), onder meer na beoordeling door een internationale wetenschappelijke en maatschappelijke reviewgroep. Het project past in de ambitie van Wageningen Environmental Research om zich op het gebied van internationaal klimaatadaptatie-onderzoek en –beleid te profileren, terwijl het toegang geeft tot up-to-date wetenschappelijke en beleidsmatige informatie via het EIONET netwerk van milieuorganisaties in de 33 EEA lidstaten. Ook wordt het PEER netwerk via dit project versterkt (SYKE en UFZ zijn andere partners).

Deliverables:

Deliverables voor 2015 omvatten:  update van klimaatadaptatieinformatiesysteem Climate-ADAPT (o.a., case studies); urban vulnerability indicator factsheets en daarop gebaseerd "map book" voor Eye-on-Earth; bijdragen aan EEA rapport over stedelijk klimaatbeleid en bijdragen aan EEA rapportage over monitoring, rapportage en evluatie van nationaal adaptatiebeleid in de EEA lidstaten.

Publicaties