Project

European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and adaptation (ETC/CCA)

Het ETC/CCA ondersteunt de activiteiten van de European Environment Agency (EEA) bij het leveren van de kennisbasis van de Europese strategie voor aanpassing aan klimaatverandering. De activiteiten worden uitgevoerd door een internationaal consortium waarin ook andere PEER-partners, binnen een tot 2018 lopende kaderovereenkomst. Inmiddels is een nieuwe kaderovereenkomst voor de periode 2019-2021 van start gegaan.

Wageningen Environmental Research richt zich binnen het ETC/CCA met name op inbreng voor EEA rapportages over klimaatverandering en adaptatie, en het inhoudelijk vormgeven van Climate-ADAPT, het Europese klimaatadaptatie-informatiesysteem dat door EEA wordt gehost. Wageningen Environmental Research draagt bij aan het versterken van de Nederlandse input in het systeem. In 2018 wordt aandacht besteed aan het uitbreiden en versterken van de case studies in Climate ADAPT, om adaptatie-stakeholders in Europa in de gelegenheid te stellen te leren van anderen op dit zich snel ontwikkelende terrein. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de (links tussen) nationale en Europese klimaatadaptatieplatforms. Wageningen Environmental Research draagt voorts bij aan een rapportage over klimaatadaptatie in de landbouw, dat in 2019 als EEA rapport zal verschijnen.

Gestimuleerd door de ESG Directie heeft Wageningen Environmental Research in 2018 geparticipeerd in een bid voor een vervolg van dit Topic Centre. Het consortium waarin Wageningen Environmental Research participeert heeft in 2018 een nieuwe kaderovereenkomst met het EEA gesloten voor de periode 2019 t/m 2021, onder meer na beoordeling door een internationale wetenschappelijke en maatschappelijke reviewgroep. Het project past in de ambitie van Wageningen Environmental Research om zich op het gebied van internationaal klimaatadaptatie-onderzoek en –beleid te profileren, terwijl het toegang geeft tot up-to-date wetenschappelijke en beleidsmatige informatie via het EIONET netwerk van milieuorganisaties in de 33 EEA lidstaten. Ook wordt het PEER netwerk via dit project versterkt (SYKE en UFZ zijn andere partners).

Deliverables:

Deliverables voor 2015 omvatten:  update van klimaatadaptatieinformatiesysteem Climate-ADAPT (o.a., case studies); urban vulnerability indicator factsheets en daarop gebaseerd "map book" voor Eye-on-Earth; bijdragen aan EEA rapport over stedelijk klimaatbeleid en bijdragen aan EEA rapportage over monitoring, rapportage en evluatie van nationaal adaptatiebeleid in de EEA lidstaten.

Publicaties