Project

Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel I)

In 2013 zijn voor alle soorten en habitattypen van de habitatrichtlijn Favourable Reference Values (FRVs) opgesteld voor populatie en range (soorten) en oppervlakte en range (habitattypen). Deze FRVs bepalen mede de landelijke staat van instandhouding (svi): soorten en habitattypen die onder hun FRVs voorkomen hebben een ongunstige svi. Het project zal inschatten in welke mate de FRVs gerealiseerd kunnen zijn in de periode 2020 - 2044 (50 jaar na inwerking treding van de richtlijn).

Deliverables

Notitie (als pdfd in Alterra-rapport format). Geen openbare rapportage.

Inschatting van realisatie van Favourable Reference Values voor soorten (populatie en range) en habitattypen (oppervlakte en range) voor de periode 2020 tot 2044 (50 jaar na in werking treding habitatrichtlijn), voor intern EZ-overleg ten behoeve van een nieuwe versie van het Natura 2000 doelendocument.

 


Publicaties