Project

Evaluatie 2015 Natura 2000 doelen (deel II)

Het Ministerie van Economische Zaken, directie Natuur en Biodiversiteit en Programmadirectie Natura 2000 hebbenlandelijke  instandhoudingsdoelen geformuleerd voor de VR- en HR-soorten en HR-habitattypen en vastgelegd in doelendocumenten (2006) en doorvertaald naar gebieden in de gebiedendocumenten. Dit met als doel richting te geven aan de nadere uitwerking (in ruimte en tijd) van de landelijke instandhoudingsdoelen in de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden.In het BO project Evaluatie Natura 2000 doelen deel I wordt op basis van de gunstige referentiewaarden voor verspreidingsgebied en omvang populatie /oppervlak van soorten en habitatypen geëvalueerd of deze gunstige referentiewaarden ook te realiseren zijn in 2020 of 2044. Dit geeft een indruk van de mogelijke realisatie van een gunstige staat van instandhouding van HR-soorten en HR-habitattypen. Dit met de kanttekening dat deze FRV's slechts 2 van de 4 aspecten betreffen op basis waarvan de svi van soorten en habitattypen beoordeeld word. Voor soorten zijn het oppervlak en kwaliteit van het leefgebied en voor de habitattypen de structuur en functie ook zeer bepalend voor de eindconclusie.

Het ministerie van EZ wil in 2014-2015 evalueren of 1) de landelijke instandhoudingsdoelen zoals eerder vastgelegd (incl. de FRV's) ook haalbaar en realistisch zijn en 2) hoe de gebiedsdoelen vastgelegd in de beheerplannen zich verhouden tot de landelijke instandhoudingsdoelen (in hoeverre komen deze overeen?). Dit met de bedoeling om de instandhoudingsdoelen waar nodig te her-formuleren. Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan de evaluatie Natura 2000 in 2015, dit in de vorm van een plan van aanpak voor de evaluatie van de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden.  De achterliggende vraag van EZ is: gaan we wat we beoogd hebben te halen ook daadwerkelijk halen met de ambities beschreven om gebiedsniveau in de beheerplannen?

Publicaties