Project

Evaluatie ANLb voorbereiding proces

Het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt in 2020 geëvalueerd. In dit project wordt ter voorbereiding op deze evaluatie een evaluatiekader en -aanpak ontwikkeld samen met de opdrachtgevers van de evaluatie (Rijk en provincies) en andere stakeholders. Belangrijk onderdeel hiervan is een reconstructie van de beleidsontwikkelingen die sinds de invoering van het stelsel hebben plaatsgevonden. 

Het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt in 2020 geevalueerd. Deze evaluatie dient ter verantwoording over de effectiviteit van het beleid aan de Europese Commissie, ter verbetering van het huidige stelsel, met oog op het nieuwe GLB, ter versterking van de provinciale/nationale invulling van het beleid en ter informatie voor andere EU-lidstaten. In dit project wordt ter voorbereiding op deze evaluatie een gedragen evaluatiekader- en aanpak ontwikkeld samen met de opdrachtgevers van de evaluatie (rijk en provincies) en andere stakeholders. Basis voor dit evaluatiekader is een analyse van de oorspronkelijke verwachtingen van de stelselvernieuwing en de provinciale beleidsontwikkeling die sinds de invoering hebben plaatsgevonden in wisselwerking met nationale en Europese kaders. Door nauw aan te sluiten op deze provinciale beleidspraktijk en de kwesties die daar spelen kan de evaluatie een lerend karakter krijgen.  

Publicaties