Project

Evaluatie I&R Hond

Per 1 april 2013 is het gewijzigde besluit identificatie en registratie van dieren in werking getreden, waarin de identificatie en registratie van honden verplicht gesteld wordt. Deze verplichting geldt voor pups en honden die over de landsgrens reizen.

Doelstellingen project

De doelstelling van het project is

 • het in kaart brengen van de ontwikkelingen in de cultuur rondom het aankoop- en verkoopgedrag van pups,
 • de invloed van I&R hierop,
 • de perceptie van enerzijds het publiek en anderzijds de bonafide en malafide hondenhandel ten aanzien van wel of niet geregistreerde pups
 • het monitoren van de ontwikkelingen daarin.
 • Tevens is een doel om eventuele neveneffecten van I&R in beeld te brengen.

Tenslotte moet I&R niet alleen gemeengoed worden in de "hondenwereld", maar het moet ook zijn beoogd doel dienen, nl. het terugdringen van ongewenste praktijken en het verbeteren van het welzijn van pups. Ook dit aspect zal tijdens de interviews aandacht krijgen.

Aanpak en tijdspad

De volgende stappen en aanpak  zijn te definiëren:

Acties 2013:

Start:

 1. In kaart brengen hondenstromen in hondenwereld en haar periferie. Globale beschrijving van het 'speelveld' met kopers, verkopers en fokkers en de wijze waarop hun activiteiten doorgaans verlopen.
 2. Begrip definiëring:
  o Definiëren van verschillende gremia en acties in relatie tot I&R van honden
  o Opstellen van een lijst met  begripsbeschrijvingen

Eerste schets 'probleemveld':

 1. In kaart brengen visies en meningen van alle betrokken partijen in centrum en periferie van de hondenwereld en hun perceptie en verwachtingen ten aanzien van I&R (Literatuuronderzoek, interviews, analyse van communicatiemiddelen)
 2. Kwantitatieve enquête onder een grote steekproef van de Nederlandse bevolking met als doel:
  • In kaart brengen huidige ‘pup-koopgedrag’
  • Nagaan wat de kennis met betrekking tot I&R is bij deze doelgroepen.
  • Perceptie met betrekking tot I&R
 3. .(deze meting kan als nulmeting beschouwd worden)

Acties 2014:

 • Kwalitatieve enquête: diepte-interview met een kleine groep personen (steekproef uit doelgroep pup-verkopers) om hun houding, gevoelens en mogelijke bijgeloven met betrekking tot I&R in beeld te krijgen. Dit zal informatie opleveren met betrekking tot de cultuur ten aanzien van I&R en handvatten bieden voor PR-campagnes om de doelgroep beter te bereiken.
 •  Nadere analyse van het in 2013 en 2014 verkregen materiaal:
  • Beschrijving van neveneffecten van I&R en lacunes die I&R bemoeilijken
  • Beschrijven van eventueel benodigde acties om de doelmatigheid van I&R te verhogen
  • Beschrijving van mogelijkheden die de monitoring biedt in relatie tot andere doelen van I&R (zoönosen, aanpak erfelijke ziekten en afwijkingen, terugdringen bijtincidenten, relocatie zwerfdieren, diefstal, fraude met chips)
 • Als vervolg op de 'nulmeting' zal eind 2014 een vervolgmeting uitgevoerd worden om de impact van I&R en de ontwikkelingen daarin in beeld te brengen. Dit wordt weer gedaan  middels een kwantitatieve enquête onder een breed publiek. Vergelijking met de eerder gehouden enquête kan inzicht geven in de ontwikkelingen ten aanzien van de perceptie van en kennis over I&R. De in 2014 te houden enquête zal aangescherpt worden op basis van informatie die verkregen is uit de eerste kwantitatieve enquête en de kwalitatieve enquête.

 TIJDPAD

 • September-oktober 2013: realisatie start-activiteiten
 • Oktober-november 2013: schets probleemveld (inclusief kwantitatieve enquête)
 • December 2013: rapportage activiteiten 2013.
 • Februari-april 2014: kwalitatieve enquête + rapportage hiervan
 • Mei -juli 2014: nadere analyse het in 2013 en 2014 verkregen materiaal
 • September-oktober 2014: kwantitatieve enquête
 • November 2014: eindrapportage inclusief aanbevelingen