Project

Evaluatie MKBAinstrument gastvrijheid

Wanneer gastvrijheidsondernemers de maatschappelijke effecten van investeringen in hun bedrijf inzichtelijk kunnen maken richting derden kan er een beter draagvlak ontstaan. De maatschappelijke effecten zijn economisch, maar ook sociaal en ecologisch. Bij draagvlak zal er sneller tot uitvoering over kunnen worden gegaan omdat stakeholders inclusief de gemeente zelf eerder meedenken en meewerken. Ook zijn arrangementen mogelijk met stakeholders die overeenkomstige belangen hebben.  

De verdere ontwikkeling van de MKBA tool voor de gastvrijheidssector om het anno 2025 mogelijk te maken dat de gastvrijheidssector standaard bij al haar (investerings)plannen een overzicht geeft van maatschappelijke effecten inclusief kosten en baten. De gastvrijheidssector kan met het overzicht de positieve uitstraling op de maatschappij kwantitatief onderbouwen. Hierdoor wordt de besluitvorming bij (gemeentelijke) overheden en financiers vereenvoudigd en daardoor versneld, zijn nieuwe arrangementen mogelijk voor de financiering van een aantrekkelijke omgeving en als bijvangst krijgt de burger meer inzicht in de maatschappelijke prestatie van bedrijven in de gastvrijheidssector.

Publicaties