Project

Evaluatie Natura 2000 doelendocument

Het huidige project is specifiek gericht op de evaluatie van de Natura 2000 doelen en levert daarmee ook een bijdrage aan de Fitness check (ondergebracht in een ander BO-project) onder andere in de vorm van een evaluatie van de “doeltreffendheid” van de EU-richtlijnen in NL.  

Het Natura 2000 doelendocument uit 2006 vormt hierbij het uitgangspunt, zo ook de EU rapportages uit 2007 en 2013 (incl. SDF's) en de in 2013 vastgestelde referentiewaarden.

Mogelijk dat de doelensystematiek aangepast dient te worden, dit rekening houdend met de wens tot een meer dynamische en flexibele toepassing van de EU regelgeving, waarbij weer input geleverd kan worden uit het BO-project gericht op de Fitness check.

Vragen die in dit project beantwoord zullen worden zijn:

  1. Geven de beoordelingen van de staat van instandhouding in de EU-rapportages (incl. de referentiewaarden voor een gunstige staat van instandhouding) 2013 aanleiding tot het wijzigen van de landelijke doelen? Hierbij input uit BO-project 2013.
  2. Is de huidig set van Natura 2000-gebieden geschikt om de landelijke doelen te behalen? Hierbij input van (geactualiseerde) SDF’s en beheerplannen.
  3. Zijn de juiste gebiedsdoelen geformuleerd (o.a. qua selectie van soorten en habitattypen in bepaalde Natura 2000-gebieden)? Dit heeft een relatie met 2, mogelijk op basis van aanvullende analyses.
  4. Voor welke “nieuwe” soorten (bv. de Otter, de Oehoe, de Kraanvogel en de Middelste Bonte Specht) en “nieuwe” habitattypen (o.a. her-gedefinieerde habitattypen) moeten er nog landelijke en gebiedsdoelen worden (her-)geformuleerd? En welke Natura 2000-gebieden dragen hier mogelijk aan bij?
  5. Hoe is de status van de Natura 2000-gebieden met een Sense of Urgency? Heeft het label SOU ook daadwerkelijk geleid tot versnelde maatregelen en verbeteringen in desbetreffende Natura 2000-gebieden.

Een groot deel van deze vragen kan worden beantwoord op basis van bestaand materiaal (EU rapportages en achterliggende documenten, aanwijzingsbesluiten en beheerplannen, PBL rapporten etc.), maar voor een deel zullen er ook data-analyse waaronder GIS analyses moeten plaatsvinden. Uitbestedingen zijn hierbij voorzien aan de PGO’s, met name Sovon vanwege de benodigde update van de SDF’s voor VR-soorten.

Publicaties