Project

Evaluatie UDD-regeling

Zoals toegezegd in de Tweede Kamerbrief van 4 juli 2013 (Kamerstuk 29 683, nr 167) is er in verschillende sectoren voor enkele knelpuntaandoeningen ruimte gecreëerd voor een uitzondering ten aanzien van 2e keus antibiotica voor een periode van twee jaar. In die periode zullen de sectoren de aandoeningen en de behoefte aan 2e keus antibiotica substantieel moeten terugdringen, zodat daarna geen uitzondering meer nodig is.

Toegezegd is dat de UDD-maatregel en de effecten van de preventieve maatregelen van de sectoren één jaar na invoering van de regeling worden geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van de regeling en de afspraken. Het doel dat met deze tussenevaluatie wordt nagestreefd, is de vorderingen in het verminderen van gebruik en dus voorhanden hebben van 2e keus antibiotica, in relatie tot de relevante aandoeningen bij de bovengenoemde diersoorten, en het terugdringen van de betreffende aandoeningen zichtbaar te maken.

Publicaties