Project

Evaluatie activiteiten sector tbv natuurlijke geboorten bij vleesvee

De sector heeft in haar PvA de ambitie uitgesproken om in 20 jaar tijd tot een verviervoudiging van het aantal natuurlijke geboorten te komen: dat wil zeggen 40 tot 60% natuurlijke geboorten bij het luxe vleesvee in 2035. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Wageningen Livestock Research (WLR) gevraagd om in 2018 een eerste evaluatie van de voortgang van het PvA uit te voeren.

De sector heeft in haar PvA de ambitie uitgesproken om in 20 jaar tijd tot een verviervoudiging van het aantal natuurlijke geboorten te komen: dat wil zeggen 40 tot 60% natuurlijke geboorten bij het luxe vleesvee in 2035. In de evaluatie wordt ingeschat hoe het percentage natuurlijke geboortes zich naar 2035 toe zal ontwikkelen bij de huidige ingezette lijn. Dit op basis van de door de sector verzamelde genetische parameters en kengetallen in de periode 2015-2018. Tevens wordt het huidige draagvlak onder fokkers voor meer natuurlijke geboortes en verwachte ontwikkelingen daarin op basis van ingezette activiteiten geƫvalueerd. Er worden conclusies getrokken en waar relevant aanbevelingen gedaan voor verdere ondersteuning van gewenste ontwikkelingen.

Publicaties