Project

Evaluatie belangrijke vogelgebieden

Op globale beschrijvingen na is er nog weinig bekend over de 'Important Bird Areas' in Caribisch Nederland. Experts zullen informatie inzamelen over deze gebieden en weergeven op GIS ruimtelijke kaarten van de Eilanden.

Doelstelling

In Caribisch Nederland zijn 9 zogeheten IBAs (Important Bird Areas) aangewezen: 1 voor Saba, 2 voor St. Eustatius en 6 voor Bonaire. In deze gebieden komen diverse internationaal bedreigde soorten (en andere ‘criteriasoorten’ voor, zoals restricted-range birds en congregatory birds. Nederland draagt hiervoor internationaal verantwoordelijkheid.
Afgezien van globale beschrijvingen is er weinig bekend of vastgesteld omtrent:

 • De status van de gebieden
 • Mogelijke en/of gewenste begrenzingen op basis van gebiedskernen
 • Ruimtelijke ontwikkelingsplannen
 • Belangrijkste waarden (waaronder ook betere en meer kwantitatieve soortenlijsten)
 • Bedreigingen
 • Mogelijkheden voor een doeltreffend beheer

Dit project heeft als doel om op basis van expertbezoeken aan de 9 IBAs de benodigde informatie te verzamelen en de verschillende mogelijkheden om de integriteit van deze gebieden te versterken. De resultaten worden weergegeven op GIS ruimtelijke kaarten van de eilanden, uitgaande van de nu beschikbare landschapsecologische vegetatiekaarten

Werkwijze

 1. Voorbereiding en inwerking.
 2. Veldbezoek 9 IBAs, surveys en dataverzameling.
 3. Uitwerking resultaten en rapportage tot actieplan.

Resultaten

Het IBA-programma is een initiatief van BirdLife International gericht op het identificeren, monitoren en beschermen van een netwerk aan gebieden voor de instandhouding van verschillende vogelrassen. In totaal komen er 17 leidende soorten voor in de 9 IBA's in Caribisch Nederland. De IBA's op de Benedenwindse eilanden Saba en Sint Eustatius zijn gastheer van 10 soorten. Saba is belangrijk voor het fokken van de zeevogels Audubon's Shearwater en Red billed Tropicbird. Dit zijn soorten met een hoge prioriteit voor bescherming. Op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius (Statia) en Saba zijn 9 gebieden aangemerkt als IBA. Voor de start van dit onderzoek waren de grenzen van deze gebieden onnauwkeurig gedefinieerd en de specifieke ecologische waarden van deze gebieden waren slecht vastgelegd waardoor er onvoldoende fundament was voor verdere juridische bescherming. In het eindrapport van dit project zijn de beschikbare gegevens verzameld, zijn veldgegevens verzameld en zijn de grenzen van de gebieden nauwkeurig vastgesteld aan de hand van ecologische en planologische criteria.

Resultaat is een rapport met:

 • Ruimtelijk gedetailleerde informatie, inzicht in de meest acute bedreigingen, een prioriteitenstelling en een actieplan voor een doeltreffend beheer van de gebieden met daar voorkomende bedreigde vogelsoorten
 •  De belangrijkst kerngebieden en problemen op landschapsecologische GIS kaarten.

Publicaties