Project

Evaluatie fokken op staartlengte

In 2007 heeft de toenmalige minister van LNV ingestemd met een voorstel om bij de Engelse rassen, waarvan tot dat moment de staarten routinematig gecoupeerd werden, de staartlengte met fokkerij te verkorten. Deze aanpak moest na vijf jaar geëvalueerd worden.

Doelstelling

Doel van het project is om te evalueren of geschikte fokwaarden voor staartlengte in de praktijk beschikbaar zijn op het moment van selectie, of de beschikbare informatie ook daadwerkelijk is gebruikt in de praktijk en of selectie meetbaar resultaat heeft gehad.

Beoogd resultaat

De evaluatie beoogde de volgende resultaten:

  • Beschrijving van de gevolgde aanpak per ras tussen 2007 en 2012 en de effectiviteit er van.
  • Erfelijkheid van staartlengte per ras.
  • Selectie-intensiteit voor staartlengte per ras.
  • Genetische en fenotypische trends per ras.
  • Verwachte genetische vooruitgang uitgezet tegen de theoretisch maximaal haalbare vooruitgang.

Werkwijze

De stamboeken werden bevraagd over de gegevensverzameling en de fokwaardenschatting. Een steekproef per ras van individuele fokkers is ook gevraagd naar hun ervaringen met de beschikbaarheid van fokwaarden op het moment van selectie.

De metingen van 2007-2012 en de afstammingsgegevens zijn medio 2012 bij de stamboeken opgevraagd. De erfelijkheid van staartlengte is opnieuw geschat met de meest complete set gegevens. Voor elk ras werden daarna de selectie-intensiteit en de genetische trend geschat.

Met deze informatie wordt ingeschat hoe snel de staartlengte vermindert als gevolg van fokkerij.

Publicaties

Rapport 256: "Stand van zaken fokprogramma voor kortere staarten bij drie schapenrassen met een ontheffing op het coupeerverbod"; auteurs: Jack J. Windig, Jan ten Napel, Rita Hoving; December 2012