Project

Evaluatie pilots collectieven

Het doel van deze verkennende studie is om een aantal aanbevelingen te formuleren voor succesvolle zelfsturing van agrarisch natuurbeheer door collectieven. De aanbevelingen zijn geordend in vier blokken: opstellen gebiedsplan, uitvoering beheer; (c) monitoren en (d) randvoorwaarden voor collectieven en de overheid.

Opstellen gebiedsplan

  1. Er zit er een grens aan de spankracht van het aantal leden en het gebied dat een collectief kan behappen.
  2. Betrek andere gebiedspartijen zoals afnemers van de producten van het agrarisch natuurbeheer, natuurdeskundigen en waterschappen bij het formuleren van de gebiedsofferte.

Uitvoeren beheer

  1. Zorg voor een geografisch-administratief systeem (GIS) waar zowel boeren als het collectief digitaal toegang toe hebben en waarin pakketten en afspraken worden vastgelegd.
  2. Zorg voor een protocol met spelregels voor de selectie van deelnemers, procedures voor controle en sancties, uitbetaling van contracten en het omgaan met conflicten.
  3. Stel een schouwcommissie in voor de controle van de afspraken die boeren en het collectief over het beheer hebben gemaakt.

Monitoren beheer

  1. Samenwerking met natuurdeskundigen is nodig bij het monitoren van de natuurresultaten van het beheer.

Randvoorwaarden voor collectieven en overheid

  1. Een collectief heeft capabele bestuurders nodig, die de interne organisatie efficiƫnt kunnen aansturen en de externe relaties onderhouden en volop benutten.
  2. Om de collectieven de gelegenheid te geven zich goed voor te bereiden op zelfsturing, is het nodig dat de overheid tijdig aangeeft wat de voorwaarden zijn voor een gebiedsofferte, zoals te realiseren gebiedsdoelen, taken, financiƫle middelen, rollen en verantwoordelijkheden
  3. Niet alleen de collectieven, maar ook de verschillende betrokken overheden moeten toegroeien naar collectief beheer vanaf 2016. Zij kunnen dit doen door hun werkwijze af te stemmen op het werken met bottom-up-initiatieven.
  4. Probeer niet overal zelf het wiel uit te vinden: neem waar mogelijk organisatieonderdelen zoals administratieve systemen over van andere collectieven en werk samen met anderen bij de aanpak van      gemeenschappelijke problemen.

Deliverables

Notitie voor EZ; Ida Terluin, Nico Polman, Theo Vogelzang en Judith Westerink (2013)

Aanbevelingen voor zelfsturing door agrarische collectieven;  LEI/Alterra, 19 december

Publicaties