Project

Evaluatie samenvoeging Natura 2000-gebieden

Samenvoeging van verschillende Natura-2000 gebieden zouden voordelen kunnen opleveren. In dit project worden de kansen en risico's van een dergelijke samenvoeging in kaart gebracht.

Doelstelling

In Natura 2000-gebieden moeten de natuurdoelstellingen apart worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om veel en deels ook relatief kleine gebieden. Het juridisch samenvoegen van bestaande Vogel- en Habitatrichtlijngebieden kan in sommige gevallen betere mogelijkheden bieden om Natura 2000-doelen te realiseren, omdat de verschillende kwaliteitsniveaus van een habitattype elkaar binnen één gebied kunnen compenseren. Daardoor hebben maatschappelijke activiteiten die nu een negatief effect hebben op een doelstelling, mogelijk minder of geen effect voor het samengestelde gebied. Ook kan samenvoeging samenhangend beheer en ecologische samenhang bevorderen.

In de Tweede Kamer is in februari 2011 een toezegging gedaan (in de Kamerbrief Aanpak Natura 2000) om een analyse uit te voeren naar alle mogelijke rek en ruimte binnen het Natura 2000-systeem.

Dit project brengt de kansen en risico’s in beeld van van samenvoeging van bestaande Natura 2000-gebieden, met het doel om regionale knelpunten te verbeteren en ecologisch kansrijke plekken optimaal te benutten. De studie betreft de regio's Oost-Twente, Rijntakken en Laag-Holland.
De onderzoeksvragen zijn:

Werkwijze

De onderzoeksvragen zijn:

  1. Welke kansen biedt samenvoeging voor mitigerende en salderende maatregelen (efficiënter beheer, robuuste natuur, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw, Europese landbouwsubsidies)
  2. Wat zijn de juridische gevolgen?
  3. Hoe worden risico’s op afnemende verspreiding en geologische spreiding voorkomen?
  4. Welke ruimte biedt samenvoeging voor economische activiteiten?
  5. Welke (deel)gebieden komen het meest in aanmerking voor samenvoeging en wat zijn de voor- en nadelen per gebied?

In september 2011 is de ‘Evaluatie samenvoeging Natura 2000-gebieden’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

Resultaten

  • Het Alterra-rapport Evaluatie samenvoeging Natura 2000-gebieden (R.J. Bijlsma, M.E.A. Broekmeyer, R.J.F. Bugter, F.M. Fleurke (UvT), H.P.J. Huiskes, J.A.M. Janssen)
  • Werkdocument Universiteit van Tilburg Een juridische bijdrage aan het Alterra-onderzoek naar de samenvoeging van Natura 2000-gebieden (C.J. Bastmeijer & F.M. Fleurke)

Publicaties