Project

Evaluatie van de ecosysteemdiensten van dak- en gevelgroen

Groen in de stedelijke omgeving heeft veel positieve effecten, de zogenaamde ecosysteemdiensten (ESS). Het versterkt de ecologische kwaliteit van de stad en heeft een gunstig effect op de leefbaarheid, de volksgezondheid en de aantrekkingskracht van de stad. De ruimte voor groen in de stedelijke omgeving is echter in toenemende mate beperkt. Grootschalige toepassing van dak- en gevelgroen lijkt daarom goede perspectieven te bieden voor duurzame en klimaat-adaptieve stadsontwikkeling.

Veel van de positieve effecten van dak- en gevelgroen liggen niet op de schaal van het individuele gebouw, maar hebben betrekking op de omgeving bijvoorbeeld door positieve effecten op het klimaat in de stad, de waterhuishouding of zelfs het welzijn van de bevolking. Voor een goede economische afweging van de kosten en baten van dak- en gevelgroen is het dus van belang om ook de effecten op wijk- en stadniveau mee te wegen.

In dit project worden d.m.v. een meta-analyse van de beschikbare literatuur de potentiële positieve effecten van dak- en gevelgroen in kaart gebracht en waar mogelijk gekwantificeerd. Daarbij ligt de nadruk op de baten op het niveau van de wijk of stad. De ESS van dak- en gevelgroen worden gerelateerd aan die van andere typen stedelijk groen en er zal worden getracht voor de verschillende typen groen aan te geven wat de bepalende factoren voor de productie van ESS zijn.

Het project wil door het vergroten van het inzicht in de baten van dak- en gevelgroen, met name op het niveau van wijk en stad, bijdragen aan een versterkte aanleg van dak- en gevelgroen en daarmee aan een betere benutting van de potentiële voordelen van deze typen in de overvolle stedelijke omgeving.

Beoogde Output

  • een overzicht en review van de relevante literatuur m.b.t. de ecosysteemdiensten (ESS) van dak- en gevelgroen;
  • een meta-analyse van de kwantitatieve bijdrage van dak- en gevelgroen aan verschillende ESS;
  • een overzicht van de voor de productie van ESS door verschillende typen urban green belangrijkste bepalende factoren;
  • een vergelijking van de effectiviteit van dak- en gevelgroen ten opzichte van andere vormen van stadsgroen;
  • een analyse van de manieren waarop de aanleg van dak- en gevelgroen door overheden kan worden gestimuleerd;
  • inzicht in de wijze waarop de productie van ESS door dak- en gevelgroen - uitgaande van de gewenste ESS - het beste geïmplementeerd kan worden door de keuze van het type groen aan de hand van de bepalende factoren.
  • Een set van indicatoren die gebruikt kan worden om de productie van ESS door specifieke typen groen te kwantificeren.

Op basis van de resultaten zal minstens één wetenschappelijk artikel worden geschreven. Daarnaast zal de verzamelde informatie en de ontwikkelde kennis worden overgedragen aan de verschillende doelgroepen d.m.v. bijdragen aan vakbladen, nieuwsbrieven en discussiefora op het gebied van stedelijk groen (o.a. via samenwerking met de stichting Entente Florale/DeVitaleGroeneStad) en het MBO en HBO onderwijs op dit terrein via het BOGO project Functies van Stedelijk Groen.

Publicaties