Project

Evidence-based policy making

Evidence-based policy making of beter gezegd Evidence-based policy gaat uit van het idee dat het beleid onderbouwd wordt door bewijs gebaseerd op gedegen wetenschappelijke onderzoek of te wel feiten. Dit is ook van toepassing op de Wettelijke Onderzoeks takenunit Natuur en Milieu (WOt N&M) ook.

Evidence based policy making of beter gezegd Evidence-based policy gaat uit van het idee dat het beleid onderbouwd wordt door bewijs gebaseerd op gedegen wetenschappelijke onderzoek oftewel feiten.

Ook door de Europese Commissie wordt veel waarde gehecht aan Evidence-based Policy, zoals ondermeer blijkt uit de Fitness Check (FC) van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de onlangs uitgebracht tender betreffende Evidenced-based Improvements of the Birds and Habitats Directives naar aanleiding van de FC en het daaruit voort komende Action Plan.

De aanname van beleid onderbouwd door wetenschappelijke kennis en informatie is in de praktijk echter niet zondermeer van toepassing. Politieke besluitvormign is complex en gelaagd. Zo speelt de inbreng van niet wetenschappelijk kennis en informatie (en ervaring) door belanghebbenden een steeds grotere rol in het beleid. Ook zijn er diverse vormen van citizen science die een belangrijke rol kunnen spelen in het beleid, bijvoorbeeld bij de agendering of toetsing van beleid (zoals beleid over luchtkwaliteit of geluidsoverlast).

Publicaties